dimarts, 25 de desembre de 2012

campanya internacional per l'alliberament del professor Masaki Shimoji / campaña internacional para la liberación del profesor Masaki Shimoji


El llarg i tortuós camí cap al final de l'era nuclear - El largo y tortuoso camino hacia el final de la era nuclear

Per signar la petició feu clic en aquest enllaç. No hi poseu accents ja que el suport queda redactat de manera confusa.


Els fets. Un exemple de coses que passen amb l'energia nuclear a Japó i a tot arreu. Demanda de l'alliberament immediat i incondicional del professor Masaki Shimoji.

15 desembre de 2012

El diumenge 9 de desembre de 2012 pel matí, la policia de la prefectura d'Osaka va arrestar i incriminar Shimoji Masaki, professor associat d'Economia a la Universitat de Hannan, acusant-lo per tres presumptes delictes: violació de la Llei sobre serveis de ferrocarrils, obstrucció forçosa als negocis i aplanament il·legal.

Creiem que la detenció de Shimoji és il·legal i que hauria de ser alliberat immediatament. Temem que aquest acte és un bast intent d'intimidar als ciutadans que s'oposen a la difusió de materials radioactius a nivell nacional.

Van triar a Shimoji com blanc per estar implicat en la campanya d'oposició al pla del govern perquè les ruïnes causades pel terratrèmol s'incinerin a tot el país, incloent la ciutat d'Osaka, on ell resideix, i perquè ell creu que aquests plans contaminaran les àrees que no van ser afectades per l'accident nuclear de l'any passat a Fukushima.

El pla està previst que s'iniciï el febrer de 2013. Quan es rebin i s'incinerin les runes del terratrèmol del nord del Japó, les administracions locals s'encarregaran de l'abocament de les cendres. El govern central japonès ha impulsat el programa "compartir la càrrega entre tots" i ha demanat als governs locals en tot el país que acceptin les runes de les zones afectades pel terratrèmol.

Els presumptes delictes van tenir lloc el 17 d'octubre de 2012, gairebé dos mesos abans de la detenció de Shimoji. Aquest dia, al voltant de les 15:00, Shimoji i algunes persones més es van reunir a la vorera a la cantonada nord-est de l'estació ferrocarril d'Osaka. En grups de dos o tres, es van dirigir cap a l'ajuntament per presentar la seva oposició contra el pla de la ciutat. Van caminar pel passadís est a l'interior de l'estació, de nord a sud, que és la causa aparent dels delictes.

A més de la fragilitat de les acusacions de "caminar a través de l'estació", no és normal el fet que Shimoji va ser detingut gairebé dos mesos després. Tan sol podem concloure que es tracta només que d'un bast intent de silenciar-nos, de suprimir la llibertat civil i de limitar els nostres drets democràtics.

Des del terratrèmol i els posteriors desastres de la central nuclears el 11 de març de 2011, Shimoji i els seus companys han ajudat de manera infatigable a aquells "refugiats", que majoritàriament són mares amb nens petits que van fugir des de la part oriental del Japó , incloent Fukushima i altres zones devastades, a la part occidental del país.

Aquests activistes també han fet vigoroses campanyes i manifesten la seva oposició a la difusió a nivell nacional de la contaminació radioactiva. El desastre nuclear a la central de Fukushima Daiichi ha causat molt de mal a la salut i al benestar de moltes persones, tant físic com psicològic. Ha destruït els mitjans de vida a moltes persones. El govern nacional que va promoure l'energia nuclear per imprudència durant dècades ha d'assumir ara la seva responsabilitat. Els fabricants dels reactors i treballadors de les empreses elèctriques que no han aplicat les mesures de seguretat adequades han de ser condemnats per la seva negligència.

No obstant això, mentre els causants de tal devastació encara segueixen en parador desconegut, acusen de càrrecs criminals a les persones que estan intentant minimitzar els danys dels altres. Això no s'ha de permetre. Només a Osaka, cinc ciutadans han estat arrestats, detinguts i acusats per expressar la seva oposició contra el pla de la ciutat que difon la contaminació radioactiva.

Denunciem contundentment tal ús arbitrari de la llei. Exigim l'alliberament immediat i incondicional dels injustament detinguts i que se'ls demani disculpes.

Ciutadans que s'oposen a la propagació nacional de materials radioactius

Secretaria de Uiko Hasegawa i Park Seung-JoonPara firmar la petición haced clic en este enlace. No pongáis acentos ya que el apoyo queda redactado de manera confusa.


Los hechos. Un ejemplo de cosas que pasan con la energía nuclear en Japón y en todas partes.
Demanda de liberación inmediata e incondicional del profesor Masaki Shimoji.

15 de diciembre de 2012

El domingo 9 de diciembre de 2012 por la mañana, la policía de la prefectura de Osaka arrestó e incriminó a Shimoji Masaki, profesor asociado de Economía en la Universidad de Hannan, acusándole por tres presuntos delitos: violación de la Ley sobre servicios de ferrocarriles, obstrucción forzosa a los negocios y allanamiento ilegal.

Creemos que la detención de Shimoji es ilegal y que debería ser liberado inmediatamente. Tememos que este acto es un burdo intento de intimidar a los ciudadanos que se oponen a la difusión de materiales radiactivos a nivel nacional.

Eligieron a Shimoji como blanco por estar implicado en la campaña de oposición al plan del gobierno para que las ruinas causadas por el terremoto se incineren en todo el país, incluyendo la ciudad de Osaka, donde él reside, y porque él cree que estos planes contaminarán las áreas que no fueron afectadas por el accidente nuclear del año pasado en Fukushima.

El plan está previsto que se inicie en febrero de 2013. Una vez que se reciban e incineren los escombros del terremoto del norte de Japón, las administraciones locales se encargarán del vertido de las cenizas. El gobierno central japonés ha impulsado el programa "compartir la carga entre todos" y ha pedido a los gobiernos locales en todo el país que acepten los escombros de las zonas afectadas por el terremoto.

Los presuntos delitos tuvieron lugar el 17 de octubre de 2012, casi dos meses antes de la detención de Shimoji. Ese día, alrededor de las 15:00, Shimoji y algunas personas más se reunieron en la acera en la esquina noreste de la estación ferrocarril de Osaka. En grupos de dos o tres, se dirigieron hacia el ayuntamiento para presentar su oposición contra el plan de la ciudad. Caminaron por el pasillo este en el interior de la estación, de norte a sur, que es la causa aparente de los delitos.

Además de la fragilidad de las acusaciones de "caminar a través de la estación”, no es normal que Shimoji fuese detenido casi dos meses después. Solo podemos concluir que se trata nada más que de un burdo intento de silenciarnos, de suprimir la libertad civil y de limitar nuestros derechos democráticos.

Desde el terremoto y los posteriores desastres de la central nucleares el 11 de marzo de 2011, Shimoji y sus compañeros han ayudado de forma infatigable a aquellos "refugiados", que en su mayoría son madres con niños pequeños que huyeron desde la parte oriental de Japón, incluyendo Fukushima y otras zonas devastadas, a la parte occidental del país.

Estos activistas también han hecho vigorosas campañas y manifiestan su oposición a la difusión a nivel nacional de la contaminación radiactiva. El desastre nuclear en la central de Fukushima Daiichi ha causado mucho daño a la salud y al bienestar de muchas personas, tanto físico como psicológico. Ha destruido los medios de vida a muchas personas. El gobierno nacional que promovió la energía nuclear con imprudencia durante décadas debe asumir ahora su responsabilidad. Los fabricantes de los reactores y trabajadores de las empresas eléctricas que no han aplicado las medidas de seguridad adecuadas deben ser condenados por su negligencia.

Sin embargo, mientras los causantes de tal devastación aún siguen en paradero desconocido, acusan de cargos criminales a las personas que están intentando minimizar los daños de los otros. Esto no debe permitirse. Solo en Osaka, cinco ciudadanos han sido arrestados, detenidos y acusados por expresar su oposición contra el plan de la ciudad que difunde la contaminación radiactiva.

Denunciamos contundentemente tal uso arbitrario de la ley. Exigimos la liberación inmediata e incondicional de los injustamente detenidos y que se les pida disculpas.


Ciudadanos que se oponen a la propagación nacional de materiales radiactivos
Secretaría de Uiko Hasegawa y Park Seung-Joon

En la mort de Fina Soler

Ens vam conèixer "als costats oposats de la taula", ella com a membre d'una coordinadora que s'oposava a la construcció d'un parc eòlic la zona del Penedès; jo, com l'ecologista que intentava demostrar que era una construcció necessària. Els arguments d'una i altra banda, els de sempre.

Anys desprès, en aquelles converses que surten desprès d'una reunió, recordaríem en més d'una ocasió, entre riures, com ens havien conegut "com enemics".

El parc eòlic no es va arribar a construir, la Generalitat va denegar el permís, la gent que havia format la coordinadora ve tornar a casa seva, les preocupacions i els debats que havien mantingut sobre el problema energètic aviat es van oblidar, un cop va desaparèixer el "perill".

Però hi va haver una excepció: la Fina.

Fina no va oblidar tot el que havíem parlat i debatut: es va posar mans a l'obra tan bon punt va disposar de temps. Es va llençar a una activitat incansable en el món de les energies renovables i en el treball contra les nuclears.

Fina ens va aportar una qualitat tan valuosa con contradictòria: l'entusiasme; que li feia agafar el telèfon per proposar iniciatives de manera incansable, que es traduia en llargues converses a on es podia entreveure l'abast dels contactes als que intentava remoure; un entusiasme que li va portar a assumir pel seu compte la tasca de coordinar una guia sobre les radiacions i els seus efectes, que li feia redactar la seva col·laboració periódica a una revista comarcal sense fallar mai, entre moltes altres coses que són llargues i innecessàries d'enumerar... Un entusiasme que li feia desesperar, veient com l'onada d'indignació que havia aixecat Fukushima, s'anava esvaint sense donar resultats en el nostre entorn més proper.

Un entusiasme que trobarem molt a faltar en els treballs que haurem d'abordar en els temps que s'acosten.

Miguel Muñiz

diumenge, 23 de desembre de 2012

Sobre l'Acord de govern a Catalunya i la qüestió nuclear / Sobre el acuerdo de gobierno en Cataluña y la cuestión nuclear

El llarg i tortuós camí cap al final de l'era nuclear - El largo y tortuoso camino hacia el final de la era nuclear

Tanquem les Nuclears-100%RENOVABLES es pronuncia sobre l'Acord de la X Legislatura de Govern de Catalunya en relació al tema nuclear.

En relació al document “ACORD PER A LA TRANSICIÓ NACIONAL I PER GARANTIR L'ESTABILITAT PARLAMENTÀRIA DEL GOVERN DE CATALUNYA, signat el 19 de desembre entre ERC i CiU, volem fer arribar a la societat catalana un seguit de reflexions, ja que en ell es menciona explícitament la qüestió de l'energia nuclear.

Concretament, en el capítol “UNA POLÍTICA ECONÒMICA JUSTA PER A UN MARC PRESSUPOSTARI DE TRANSICIÓ” , i en el punt 1, de l'apartat d'ingressos, el document diu:

“– Implementació de noves vies d’imposició ambiental, com les que graven l’emissió de gasos contaminants (emissió de gasos en l’enlairament d’avions), o bé la producció de residus nuclears —mitjançant la modificació del gravamen de protecció civil sobre les nuclears.”

Sobre aquest punt volem manifestar que:

1.- La imposició de taxes o gravàmens sobre activitats industrials nocives per a la salut de la població i el medi ambient és una activitat legítima de qualsevol acció de govern, ja que penalitza les activitats lesives, enviant una clara senyal a les empreses que obtenen beneficis econòmics d'elles i, al mateix temps, indica a la societat l'existència d'un perill real al que cal fer front.

2.- Ara bé, aquesta imposició de taxes o gravàmens únicament té sentit si el seu objectiu final és la eliminació de l'activitat industrial perjudicial, en aquest sentit la taxa o gravamen es pot orientar cap al foment i potenciació d'activitats industrials amb un menor impacte ambiental i social dins d'un programa explícit que indiqui tecnologies, terminis i col·lectius implicats.

3.- Per tant, considerem que la imposició de taxes o gravàmens ha de determinar clarament les polítiques generals en que s'inscriuen i l'objectiu final que persegueixen, per a que sigui social i ambientalment legítimes. En aquest aspecte la definició d'objectius implica una revisió a fons del Pla de l'energia de Catalunya que inclogui una data concreta de tancament de les nuclears i la vinculació de les possibles taxes al desplegament d'un nou model energètic basat en les energies renovables. Un model que s'ha demostrat sobradament que és econòmicament viable, i que seria social i ambientalment més just per a la societat i la economia de Catalunya.

4.- En conseqüència, no considerem que la imposició de taxes o gravàmens sobre activitats industrials amb impactes socials i ambientals com a font de finançament de l'acció de govern sigui una mesura acceptable per ella mateixa, ja que envia un doble missatge negatiu: cap als sectors industrials implicats els concedeix un plus de legitimació, fent creure que pagar la taxa els hi dona el dret de continuar amb la seva activitat destructiva; i cap a la societat, a banda de reforçar el concepte de que pagant es poden legitimar tot tipus d'accions, transmet la falsa imatge de que les activitats industrials no han d'estar sotmeses a limitacions d'interessos superiors com són la salut de les persones i el medi ambient.

5.- Aquestes consideracions són especialment importants en el cas de l'energia nuclear. Els cas de la central nuclear belga de Doël i la seva relació amb la de Garoña, és una mostra més de tot el rerefons amagat de l'energia nuclear. L'experiència de les dues catàstrofes nuclears de Txernòbil i Fukushima, demostren que un accident nuclear és un desastre que ultrapassa les fronteres del territori a on es produeix, i que marca la vida de la població, del territori, i la degradació del medi ambient durant generacions. És per això que des de Tanquem Les Nuclears – 100%RENOVABLES treballem per aconseguir un tancament urgent i ordenat de les tres centrals nuclears que funcionen a Catalunya.

6.- Repetir ara tota l'argumentació que demostra que aquesta mesura és econòmicament viable, socialment necessària i ecològicament beneficiosa, allargaria innecessàriament aquesta declaració. Hi ha abundants estudis que ho demostren, malgrat que el conglomerat d'interessos que es beneficien de l'energia nuclear procuri silenciar-los. Qualsevol acció de govern ha de prendre en consideració la necessitat de tancar amb urgència les centrals nuclears, ni tan sols sigui pel fet de la seva emissió quotidiana de contaminació radioactiva a Catalunya, i per la generació d'un volum de residus altament perillosos i d'activitat que supera l'escala humana, i que són la pitjor hipoteca que Catalunya pot deixar a les generacions futures.

7.- Considerem, per tant, que el contingut d'aquest apartat és una pèssima decisió de govern i senta un precedent negatiu que permet allargar indefinidament el negoci nuclear, en perjudici de la població i el medi ambient.

En conseqüència, informarem a la societat de Catalunya de les implicacions d'aquest punt de l'acord de govern, al temps que demanem una reflexió i un rebuig explícit mitjançant el suport a les campanyes o accions de denuncia sobre l'energia nuclear que en el seu moment calgui realitzar.

Catalunya a 21 de desembre del 2012.

Tanquem Les Nuclears-100%RENOVABLES.

Tanquem les Nuclears-100%RENOVABLES se pronuncia sobre el Acuerdo de la X Legislatura de Gobierno de Cataluña en relación al tema nuclear.

En relación al documento "ACUERDO PARA LA TRANSICIÓN NACIONAL Y PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PARLAMENTARIA DEL GOBIERNO DE CATALUÑA, firmado el 19 de diciembre entre ERC y CiU, queremos hacer llegar a la sociedad catalana una serie de reflexiones, ya que en él se menciona explícitamente la cuestión de la energía nuclear. 

Concretamente, en el capítulo "UNA POLÍTICA ECONÓMICA JUSTA PARA UN MARCO PRESUPUESTARIO DE TRANSICIÓN", y en el punto 1, del apartado de ingresos, el documento dice:

"- Implementación de nuevas vías de imposición ambiental, como las que gravan la emisión de gases contaminantes (emisión de gases en el despegue de aviones), o bien la producción de residuos nucleares-mediante la modificación del gravamen de protección civil sobre las nucleares"

Sobre este punto queremos manifestar que:

1. - La imposición de tasas o gravámenes sobre actividades industriales nocivas para la salud de la población y el medio ambiente es una actividad legítima de cualquier acción de gobierno, ya que penaliza las actividades lesivas, enviando una clara señal a las empresas que obtienen beneficios económicos de ellas y, al mismo tiempo, indica a la sociedad la existencia de un peligro real al que hay que hacer frente.

2. - Ahora bien, esta imposición de tasas o gravámenes únicamente tiene sentido si su objetivo final es la eliminación de la actividad industrial perjudicial, en este sentido la tasa o gravamen puede orientarse hacia el fomento y potenciación de actividades industriales con un menor impacto ambiental y social dentro de un programa explícito que indique tecnologías, plazos y colectivos implicados.

3. - Por tanto, consideramos que la imposición de tasas o gravámenes debe determinar claramente las políticas generales en que se inscriben y el objetivo final que persiguen, para que sea social y ambientalmente legítimas. En este aspecto la definición de objetivos implica una revisión a fondo del Plan de la energía de Cataluña que incluya una fecha concreta de cierre de las nucleares y la vinculación de las posibles tasas al despliegue de un nuevo modelo energético basado en las energías renovables . Un modelo que ha demostrado sobradamente que es económicamente viable, y que sería social y ambientalmente más justo para la sociedad y la economía de Cataluña.

4. - En consecuencia, no consideramos que la imposición de tasas o gravámenes sobre actividades industriales con impactos sociales y ambientales como fuente de financiación de la acción de gobierno sea una medida aceptable por ella misma, ya que envía un doble mensaje negativo: hacia los sectores industriales implicados les concede un plus de legitimación, haciendo creer que pagar la tasa les da el derecho de continuar con su actividad destructiva, y hacia la sociedad, aparte de reforzar el concepto de que pagando se pueden legitimar todo tipo de acciones, transmite la falsa imagen de que las actividades industriales no deben estar sometidas a limitaciones de intereses superiores como son la salud de las personas y el medio ambiente.

5. - Estas consideraciones son especialmente importantes en el caso de la energía nuclear. El caso de la central nuclear belga de Doel y su relación con la de Garoña, es una muestra más de todo el trasfondo oculto de la energía nuclear. La experiencia de las dos catástrofes nucleares de Chernóbil y Fukushima, demuestran que un accidente nuclear es un desastre que sobrepasa las fronteras del territorio donde se produce, y que marca la vida de la población, del territorio, y la degradación del medio ambiente durante generaciones. Es por ello que desde Tanquem les Nuclears-100%RENOVABLES trabajamos para conseguir un cierre urgente y ordenado de las tres centrales nucleares que funcionan en Cataluña.

6. - Repetir ahora toda la argumentación que demuestra que esta medida es económicamente viable, socialmente necesaria y ecológicamente beneficiosa, alargaría innecesariamente esta declaración. Hay abundantes estudios que lo demuestran, aunque el conglomerado de intereses que se benefician de la energía nuclear procure silenciarlos. Cualquier acción de gobierno debe tomar en consideración la necesidad de cerrar con urgencia las centrales nucleares, ni siquiera sea por el hecho de su emisión cotidiana de contaminación radiactiva en Cataluña, y por la generación de un volumen de residuos altamente peligrosos y de La actividad que supera la escala humana, y que son la peor hipoteca que Cataluña puede dejar a las generaciones futuras.

7. - Consideramos, por tanto, que el contenido de este apartado es una pésima decisión de gobierno y sienta un precedente negativo que permite alargar indefinidamente el negocio nuclear, en perjuicio de la población y el medio ambiente.

En consecuencia, informaremos a la sociedad de Cataluña de las implicaciones de este punto del acuerdo de gobierno, al tiempo que pedimos una reflexión y un rechazo explícito mediante el apoyo a las campañas o acciones de denuncia sobre la energía nuclear que en su momento haya que realizar.

Cataluña a 21 de diciembre de 2012.

diumenge, 28 d’octubre de 2012

Carta a la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear


A la atención de Carmen Martínez Ten
presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear.

Sra. Martínez


Según nos han informado los compañeros y compañeras que realizan el seguimiento de la actividad nuclear en todo el Estado, desde las 12 horas del viernes 26 de octubre la central nuclear de Ascó 1 ha ido reduciendo su potencia hasta detenerse completamente a las 12 de la noche de hoy, viernes 27.

Ni en la página web del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ni a la de la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV) se ha dado explicación sobre el motivo de esta parada, que no tiene ninguna relación con el funcionamiento regular de la central.


Dentro de las atribuciones del CSN es un deber del organismo informar a la sociedad, y a la mayor brevedad posible, de las incidencias de funcionamiento de las centrales nucleares. Excuso argumentar la importancia de esta función ya que, como presidenta del mismo, la supongo al corriente de los peligros que las centrales nucleares entrañan para el medio ambiente y la salud de las personas. Desearíamos, asimismo, que la información fuese detallada y comprensible para cualquier ciudadano o ciudadana con un nivel cultural básico, y que no se limite a la repetición del tópico habitual de sus escuetos comunicados repitiendo la frase de sobre 
"falta de peligro para la población, los trabajadores y el medio ambiente", sin prácticamente ninguna otra aclaración.

Desde la coordinadora Tanquem Les Nuclears - 100% RENOVABLES (TLN-100%EER) informamos a la sociedad sobre estos y otros temas, ya que estamos muy preocupados por los riesgos crecientes que representan el funcionamiento de todas las centrales nucleares del Estado, aunque nuestra atención se focaliza especialmente en Ascó y Vandellós por ser las que se sitúan en Cataluña.

Sin otro particular quedamos a la espera de la oportuna información pública.

Atentamente. xxxxxxx , miembro de TLN-100%EER.


Cataluña, a 27 de octubre de 2012.
divendres, 26 d’octubre de 2012

A TODA LA SOCIEDAD CIVIL DE CATALUÑA ANTE UNAS ELECCIONES CON PROYECCIÓN HISTÓRICA


La evolución de la situación política ha hecho de las próximas elecciones del día 25 de noviembre al Parlamento de Cataluña un evento que tendrá un valor histórico. Sean cuales sean los resultados.

A esta situación no es ajena la grave problemática económica que se originó en el año 2008, impensable cinco años atrás.

Para la gran mayoría de la sociedad catalana el actual momento ha significado un retroceso en muchos aspectos de su vida y, al mismo tiempo, la aparición de nuevos factores de riesgo: riesgo social y económico, con la consolidación de la precariedad , y la exclusión de diferentes clases sociales, y riesgos ambientales, como el impacto irreversible de un modelo energético obsoleto y destructivo.

Dentro de los riesgos ambientales y sociales, la energía es uno de los problemas de primer orden por diferentes motivos: por su condición de factor de base de todo el modelo económico, porque es la causa de graves impactos ambientales, por los peligros asociados a las diferentes tecnologías, y por la crisis energética inminente que se presentará.

De todo el abanico de las tecnologías energéticas, la energía nuclear siempre ha simbolizado el mayor nivel de peligros con el mínimo nivel de beneficios de la sociedad. A reflexionar sobre lo que los recientes acontecimientos de Fukushima han puesto de manifiesto: un accidente nuclear implica una devastación y una ruina que no merman con el paso del tiempo, con los consecuentes efectos perjudiciales para las personas y ecosistemas de su entorno. Además, no hay que olvidar que el silencio permanente sobre la contaminación que las nucleares emiten en su día a día es una de las cuestiones más peligrosas y menos investigadas.

Con tres reactores nucleares, Cataluña es el territorio más nuclearizado de la península ibérica, y uno de los más nuclearizados de Europa. Que esta situación pase relativamente desapercibida para la mayoría de la sociedad, es el resultado de varios factores entre los que cabe destacar dos: que exista un silencio sobre los sucesos negativos relacionados con la energía nuclear en la casi totalidad de los medios informativos, y que haya un consenso de una parte de la comunidad científica sobre la importancia de mantener este tema fuera de cualquier ámbito de debate. Este estado de la cuestión es el fruto de una decidida y firme voluntad de las fuerzas políticas y sociales que gobiernan y mandan en Cataluña para mantener la energía nuclear fuera de la agenda de debate.

Esto tiene como consecuencia que, a pesar del amplio consenso social de oposición a la energía nuclear que existe en Cataluña, estemos ante un tema del que no se habla, en el que el inicio de cualquier controversia se resuelve con una respuesta basada en cuatro tópicos, y con el acuerdo de mantener silencio sobre el tema, pese a que se trata de la amenaza ambiental más grave que sufre Cataluña y que, también, proyecta fuera de su territorio. Cualquier camino que emprenda la sociedad catalana debe pasar por que Cataluña deje de ser uno de los territorios más nuclearizados de Europa.

Es por ello, que desde Tanquem Les Nuclears - 100% RENOVABLES hacemos un llamamiento a la mayoría de la sociedad civil de Cataluña para que:

- Tengan en cuenta las manifestaciones o posturas sobre la energía nuclear de las diversas fuerzas políticas que se presentan a las elecciones el próximo 25 de octubre a la hora de decidir su voto.

- Pidan a los representantes políticos con los que se sientan más identificados un pronunciamiento explícito y claro para proceder al cierre urgente y ordenado de las tres centrales nucleares que funcionan en nuestro territorio.

- Recuerden a sus candidatos / a sus candidatas favoritos / favoritas, la gravedad del peligro nuclear existente. Esta es la única manera de conseguir que el tema nuclear entre en la agenda del debate político.

La experiencia del último año ha demostrado que los programas y las promesas con los que las fuerzas políticas piden el apoyo electoral no tienen ninguna relación con las medidas que después toman los gobiernos: una vez pasadas las elecciones, y formado el gobierno, se aplican, sin dar ningún tipo de explicación, medidas que no figuraban en los programas con los que se pedía el voto, pero que benefician a los grupos con más poder económico y social.

Por tanto, es necesario que la interpelación a los representantes elegidos continúe más allá de la entrega del voto y de la espera pasiva de las respuestas del gobierno.

Porque más allá de las grandes palabras, las grandes promesas y la adjudicación de culpabilidades, propias de todo discurso electoral, hay un espacio en que se juegan medidas que afectan a la vida y la salud inmediatas, a nuestro futuro y al futuro de las personas y los espacios más próximos y queridos, un ámbito de temas que no se mencionan, que se encuentran fuera de la política pese a formar parte de la verdadera calidad de la existencia: la energía nuclear es uno de estos ámbitos silenciados, y con nuestra voz y nuestro voto podemos sacarla a la luz, y dar el impulso final hacia su desaparición.

Cataluña, 31 de octubre de 2012.

Tanquem Les Nuclears – 100%RENOVABLES

A TOTA LA SOCIETAT CIVIL DE CATALUNYA DAVANT UNES ELECCIONS AMB PROJECCIÓ HISTÒRICA


L'evolució de la situació política ha fet de les properes eleccions del dia 25 de novembre al Parlament de Catalunya un esdeveniment que tindrà un valor històric. Independentment dels resultats. 

A aquesta situació no és aliena la greu problemàtica econòmica que es va originar l'any 2008,  impensable cinc anys enrere.

Per a la gran majoria de la societat catalana l'actual moment ha significat un retrocés en molts aspectes de la seva vida i, al mateix temps , l'aparició de nous factors de risc : Risc  social i econòmic , amb la consolidació de la precarietat, i  l'exclusió de diferents classes socials; i riscos ambientals, com l'impacte irreversible d'un model energètic obsolet  i destructiu.

Dins dels riscos ambientals i socials, l'energia és un dels problemes de primer ordre per diferents motius: per la seva condició de  factor de base de tot el model econòmic, perquè és la causa  de greus impactes ambientals,   pels perills associats a les diferents tecnologies, i per la crisi energètica imminent que es presentarà.

De  tot el ventall de les tecnologies energètiques, l'energia nuclear sempre ha simbolitzat el major  nivell de perills amb el mínim nivell de beneficis de la societat. A reflexionar sobre el que els recents esdeveniments de Fukushima han posat de manifest: un accident nuclear implica una devastació i una ruïna que no minven amb el pas del temps, amb els conseqüents efectes perjudicials per a les persones i ecosistemes del seu entorn. A més, no s’ha d’oblidar que el silenci permanent sobre la contaminació que les nuclears emeten en el seu dia rere dia és una de les qüestions més perilloses i menys investigades.

Amb tres reactors nuclears, Catalunya és el territori més nuclearitzat de la península ibèrica, i uns dels més nuclearitzats d'Europa. El que aquesta situació passi relativament desapercebuda per a la majoria de la societat, és el resultat de diversos factors entre els que cal destacar dos: que existeixi un silenci sobre els successos negatius relacionats amb l'energia nuclear en la quasi totalitat dels mitjans informatius, i que hi hagi un consens d'una  part de la comunitat científica sobre la importància de mantenir aquest tema fora de qualsevol àmbit de debat. Aquest estat de la qüestió és el fruit d'una decidida i ferma voluntat  de les forces polítiques i socials que governen i manen a Catalunya per mantenir l'energia nuclear fora de l'agenda de debat.

Això té com a conseqüència que, malgrat l'ampli consens social d'oposició a l'energia nuclear que existeix a Catalunya, estiguem davant un tema del que no es parla, en el que l'inici de qualsevol controvèrsia es resolt amb una resposta bassada en quatre tòpics, i amb l'acord de mantenir silenci sobre el tema, malgrat que es tracta de l'amenaça ambiental més greu que pateix Catalunya  i que, també, projecta fora del seu territori. Qualsevol camí que emprengui la societat catalana ha de passar per què Catalunya deixi de ser un dels territoris més nuclearitzats d'Europa.

És per tot això, que des de Tanquem Les Nuclears – 100%RENOVABLES fem una crida a la majoria de la societat civil de Catalunya per a que:

- Tinguin en compte les manifestacions o postures sobre l'energia nuclear de les diverses forces polítiques que es presenten a les eleccions el proper 25 d'octubre a l'hora de decidir el seu vot.

- Demanin als representants polítics amb els que se sentin més identificats un pronunciament explícit i clar per procedir al tancament urgent i ordenat de les tres centrals nuclears que funcionen al nostre territori.

- Recordin als seus candidats /a les seves candidates favorits/favorites, la gravetat del perill nuclear existent. Aquesta és l'única manera d'aconseguir que el tema nuclear entri a l'agenda del debat polític.

L'experiència del darrer any ha demostrat que els programes i les promeses amb els que les forces polítiques demanen el suport electoral no tenen cap relació amb les mesures que desprès prenen els governs: un cop passades les eleccions, i format el govern, s'apliquen, sense donar cap tipus d'explicació, mesures que no figuraven als programes amb els que es demanava el vot, però que beneficien als grups amb més poder econòmic i social.

Per tant, és necessari que la interpel·lació als representants escollits continuï més enllà del lliurament del vot i de l'espera passiva de les respostes del govern.

Perquè més enllà de les grans paraules, les grans promeses i l'adjudicació de culpabilitats, pròpies de tot discurs electoral, hi ha un espai en que s'hi juguen mesures que afecten a la vida i la salut immediates, al nostre futur i al futur de les persones i els espais més propers i estimats; un àmbit de temes que no es mencionen, que es troben fora de la política malgrat formar part de la veritable qualitat de l'existència: l'energia nuclear és un d'aquests àmbits silenciats, i amb la nostra veu i el nostre vot podem treure-la a la llum, i donar l'impuls final cap a la seva desaparició.

Catalunya, 31 d'octubre del 2012.

Tanquem Les Nuclears – 100%RENOVABLES

divendres, 22 de juny de 2012

Ascó obligada a baixar la seva potència per una allau d'algues / Ascó obligada a bajar su potencia por una avalancha de algas

Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN)

Ascó obligada a baixar la seva potència per una allau d'algues

El canvi climàtic incrementarà aquest tipus de successos, agreujant encara més els constants problemes de les centrals nuclears espanyoles

Els incidents a les centrals nuclears espanyoles no cessen. Quan encara no s'han connectat Almaraz I i II i Trillo no ha arribat encara a recuperar la seva potència nominal, els dos reactors d'Ascó s'han sumat aquesta setmana al cúmul de problemes que pateix el sector nuclear espanyol. A causa d'una allau d'algues al riu Ebre, Ascó I i II s'han vist obligades a baixar la seva potència, per evitar així un possible col · lapse del seu sistema de refrigeració. Aquesta és la setena vegada que Ascó pateix problemes com a conseqüència d'una allau d'algues, un succés que malauradament el canvi climàtic agreujarà, incrementant així els constants problemes de les centrals nuclears espanyoles.

Aquest dimecres 20 de juny, els reactors nuclears d'Ascó I i Ascó II es van veure obligats a reduir la seva potència davant una allau d'algues al riu Ebre, que amenaçava de bloquejar el canal d'admissió de l'aigua de refrigeració de la central nuclear. Davant aquest nou incident d'una central nuclear espanyola (la setmana passada va ser Almaraz la que va patir un incendi), Endesa, empresa titular de la planta, va realitzar en coordinació amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre un gran desembassament d'aigua per diluir les algues i tractar de fer això.

Resulta com a mínim qüestionable que just en la setmana que s'inicia l'estiu, en un any tan sec com el de 2012, es dugui a terme un desembassament d'aigua de tal magnitud per afavorir els interessos d'una central nuclear, que ja són de per sí els majors consumidors individuals d'aigua de tot l'Estat Espanyol. Més qüestionable encara, si tenim en compte que l'únic objecte d'aquesta actuació era salvaguardar els beneficis econòmics d'una empresa privada, ja que el subministrament elèctric no estava en perill. La setmana passada, per exemple, quatre reactors nuclears espanyols (Almaraz I i II, Trillo i Vandellòs I) es van veure obligats a reduir la seva potència, disminuint així en més d'un 50% la potència nuclear a tot l'Estat sense que el sistema elèctric espanyol es ressentís gens ni mica.

També resulta lamentable que per a aquests casos, en els que estan en joc els beneficis econòmics de les elèctriques, no es dubti i s'actuï precipitadament, permetent desembassaments de gran magnitud. Uns desembassaments que malauradament s'impedeixen en altres ocasions, com ara per al manteniment del cabal ecològic dels rius, amb fins i tot trams fluvials completament secs, com ha passat reiteradament en els últims anys en el Xúquer (València). Mentre aquest riu llangueix per culpa de la falta d'aigua, la central nuclear de Cofrents s'evapora 21 hectòmetres cúbics (10.500 piscines olímpiques) anuals d'aigua d'òptima qualitat en el curs alt del Xúquer.

El problema de allau d'algues que ha patit aquesta setmana Ascó no és nou. La nuclear catalana ja va patir baixades de potència per successos d'aquest tipus el 1990, 2002, 2005 i més recentment a l'agost i el novembre de 2010 i el juliol de l'any passat. A més, Ascó no és un cas aïllat, ja que s'han produït incidents similars en altres reactors de tot el món. Fins i tot en centrals nuclears que obtenen l'aigua de refrigeració del mar. En aquests casos, els problemes vénen provocats per les meduses en lloc de les algues. Al juliol de 2011, per exemple, els dos reactors escocesos de Torness van haver de parar el seu funcionament per culpa d'una "explosió" de meduses.

Davant l'augment de la temperatura de l'aigua de rius i mars, provocada pel canvi climàtic, i el de la contaminació orgànica, aquestes "explosions" d'algues i meduses incrementaran la seva freqüència i intensitat, especialment a l'estiu, posant a prova la seguretat de les obsoletes centrals nuclears espanyoles. Unes centrals que veuran en perill el seu sistema de refrigeració no només per aquestes "explosions naturals", sinó també pel propi augment de la temperatura de l'aigua dels rius, que fins i tot pot fer inviable els sistemes de refrigeració, comprometent així el funcionament de les nuclears i la seguretat de tots els ciutadans i del medi ambient.

Per tot això, des de la Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN) exigim al Govern de Mariano Rajoy que rectifiqui la seva política energètica i aposti per les energies renovables, que entre altres avantatges no pateixen problemes de refrigeració com si els pateixen les centrals nuclears. Una raó més perquè l'Estat espanyol programi ja el tancament de totes les centrals nuclears i la transició a un sistema energètic basat en l'estalvi, l'eficiència energètica i l'ús de les energies renovables.

- Més informació:

Blog de Tanquem Cofrents: http://tanquemcofrents.blogspot.com/

Página de Facebook: http://www.facebook.com/pages/Plataforma-Tanquem-Cofrents/240200049345395

Correo electrónico: tanquemcofrents@gmail.com

Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN)

Ascó obligada a bajar su potencia por una avalancha de algas

El cambio climático incrementará este tipo de sucesos, agravando aún más los constantes problemas de las centrales nucleares españolas

Los incidentes en las centrales nucleares españolas no cesan. Cuando aún no se han conectado Almaraz I y II y Trillo no ha llegado todavía a recuperar su potencia nominal, los dos reactores de Ascó se han sumado esta semana al carrusel de problemas que sufre el sector nuclear español. Debido a una avalancha de algas en el río Ebro, Ascó I y II se han visto obligadas a bajar su potencia, para evitar así un posible colapso de su sistema de refrigeración. Esta es la séptima vez que Ascó sufre problemas como consecuencia de una avalancha de algas, un suceso que desgraciadamente el cambio climático agravará, incrementándose así los constantes problemas de las centrales nucleares españolas.

Este miércoles 20 de junio, los reactores nucleares de Ascó I y Ascó II se vieron obligados a reducir su potencia ante una avalancha de algas en el río Ebro, que amenazaba con bloquear el canal de admisión del agua de refrigeración de la central nuclear. Ante este nuevo incidente de una central nuclear española (la semana pasada fue Almaraz la que sufrió un incendio), Endesa, empresa titular de la planta, realizó en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Ebro un gran desembalse de agua para diluir las algas y tratar de solucionar este problema.

Resulta como mínimo cuestionable que justo en la semana que se inicia el verano, en un año tan seco como el de 2012, se lleve a cabo un desembalse de agua de tal magnitud para favorecer los intereses de una central nuclear, que ya son de por sí los mayores consumidores individuales de aguda de todo el Estado Español. Más cuestionable si cabe, si tenemos en cuenta que el único objeto de esta actuación era salvaguardar los beneficios económicos de una empresa privada, ya que el suministro eléctrico no estaba en peligro. La semana pasada, por ejemplo, cuatro reactores nucleares españoles (Almaraz I y II, Trillo y Vandellós I) se vieron obligados a reducir su potencia, disminuyendo así en más de un 50% la potencia nuclear en todo el Estado sin que el sistema eléctrico español se resintiese lo más mínimo.

También resulta lamentable que para estos casos, en los que están en juego los beneficios económicos de las eléctricas, no se dude y se actúe apresuradamente, permitiendo desembalses de gran magnitud. Unos desembalses que desgraciadamente se impiden en otras ocasiones, como por ejemplo para el mantenimiento del caudal ecológico de los ríos, con incluso tramos fluviales completamente secos, como ha ocurrido reiteradamente en los últimos años en el Júcar (Valencia). Mientras este río languidece por culpa de la falta de agua, la central nuclear de Cofrentes evapora 21 hectómetros cúbicos (10.500 piscinas olímpicas) anuales de agua de óptima calidad en el curso alto del Júcar.

El problema de avalancha de algas que ha sufrido esta semana Ascó no es nuevo. La nuclear catalana ya sufrió bajadas de potencia por sucesos de este tipo en 1990, 2002, 2005 y más recientemente en agosto y en noviembre de 2010 y en julio del año pasado. Además, Ascó no es un caso aislado, ya que se han producido incidentes similares en otros reactores de todo el mundo. Incluso en centrales nucleares que obtienen el agua de refrigeración del mar. En estos casos, los problemas vienen provocados por las medusas en lugar de las algas. En julio de 2011, por ejemplo, los dos reactores escoceses de Torness tuvieron que parar su funcionamiento por culpa de una "explosión" de medusas.

Ante el aumento de la temperatura del agua de ríos y mares, provocada por el cambio climático, y el de la contaminación orgánica, estas "explosiones" de algas y medusas incrementarán su frecuencia e intensidad, especialmente en verano, poniendo a prueba la seguridad de las obsoletas centrales nucleares españolas. Unas centrales que verán en peligro su sistema de refrigeración no sólo por estas "explosiones naturales", sino también por el propio aumento de la temperatura del agua de los ríos, que incluso puede hacer inviable los sistemas de refrigeración, comprometiendo así el funcionamiento de las nucleares y la seguridad de todos los ciudadanos y del medio ambiente.

Por todo ello, desde la Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN) exigimos al Gobierno de Mariano Rajoy que rectifique su política energética y apueste por las energías renovables, que entre otras ventajas no sufren problemas de refrigeración como sí los padecen las centrales nucleares. Una razón más para que el Estado español programe ya el cierre de todas las centrales nucleares y la transición a un sistema energético basado en el ahorro, la eficiencia energética y el uso de las energías renovables.
--
- Más información:

Blog de Tanquem Cofrents: http://tanquemcofrents.blogspot.com/

Página de Facebook: http://www.facebook.com/pages/Plataforma-Tanquem-Cofrents/240200049345395

Correo electrónico: tanquemcofrents@gmail.com

dilluns, 11 de juny de 2012

La lluita pel tancament de les centrals nuclears al Japó, tres moviments + Garoña. / La lucha por el cierre de las centrales nucleares en Japón, tres movimentos + Garoña.

El dia 5 de maig es va aturar el reactor 3 de de la central nuclear de Kashiwa, a Hokkaido (l’illa nord del Japó), l'últim reactor nuclear del Japó en funcionament. A partir d’aquest moment tota l'electricitat del país es va generar sense energia nuclear, per primer cop des de 1970.

Va ser quatre mesos després de l’accident de Fukushima, que el govern va decidir que tots els reactors, un cop que es detinguessin, haurien de complir les proves d’estrès per tornar a funcionar. Els primers que va superar les proves van ser els reactors 3 i 4 de la Central O-i., però malgrat que les van superar al febrer, no s'han tornat a engegar. Com a altres llocs, la resistència dels governs locals ho impedeix, uns governs locals amb els que el govern central i la indústria intenten arribar a un acord...
MÉS INFORMACIÓ

La pressió del govern i la indústria nuclear comença a donar resultat. El 30 de maig els governants de la regió de Kansai, formada per set prefectures, van acceptar la re-obertura dels reactors 3 i 4 de la Central de O-i, davant l’amenaça de que hi haurà un suposat dèficit del 15% d’electricitat a l’estiu. La notícia va ser recollida per l'edició digital del NYT, que va donar detalls de les pressions desenvolupades pel primer ministre japonès Yoshihiko Noda, i el ministre de política energètica nuclear, Goshi Hosono, sobre els alcaldes que es negaven a concedir el permisos, amenaçant amb hipotètics problemes de subministrament elèctric, amb el conseqüent resultat sobre l'activitat econòmica.

Es tracta de relativitzar la importància del perill nuclear davant problemes aparentment més immediats. L'acceptació de l'obertura per part de Toru Hashimoto, alcalde d'Osaka i un dels opositors, es fa al mig de reiterades promeses per part del govern i de la indústria nuclear de que es realitzaran controls de seguretat estrictes...
MÉS INFORMACIÓ
Noves dades sobre la re apertura dels reactors 3 i 4 de la central O-i al 10 de juny. La resistència contra les nuclears continua al Japó.

L'excusa de que “faltarà l’energia a l’estiu” , que és l'única que el “lobby” nuclear japonès esgrimeix per posar en marxa els reactors nuclears, es torna contra ells. Primer, perquè el temps hi juga en contra; la setmana del 11 al 18 de juny serà la darrera en que podien connectar els reactors per què funcionin normalment al mes de juliol. La calor comença ja al mes de juliol i, per tant, cada dia que passa treu força al argument, ja que el Japó enfronta l'augment de temperatura sense nuclears.

En segon lloc, perquè la lluita política no ha cessat, i les paraules del “lobby” nuclear japonès, interpretades de manera estricta, es poden tornar en contra seva. A la coalició Kansai està l’alcalde de Osaka, Toru Hashimoto, que ha manifestat contundentment la seva postura antinuclear. La re obertura de la central nuclear de O-i era una decisió política que el govern anava a prendre sense que ningú ho pogués impedir. Hashimoto ha aconseguit que els governadors de les prefectures de Kyoto i Shiga hagin lliurat una demanda per a que la reobertura estigui limitada nomes a l’estiu, cosa que el "lobby" nuclear no vol...
MÉS INFORMACIÓ
MENTRESTANT EL GOVERN DEL PP, AMB EL SUPORT DE CiU, DONA LLUM VERDA A L'ALLARGAMENT DEL FUNCIONAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA (BURGOS) DEL MATEIX TIPUS QUE LA DE FUKUSHIMA.


VERSIÓN EN CASTELLANO

El día 5 de mayo se detuvo el reactor 3 de la central nuclear de Kashiwa, en Hokkaido (la isla norte de Japón), el último reactor nuclear de Japón en funcionamiento. A partir de este momento toda la electricidad del país se generó sin energía nuclear, por primera vez desde 1970.

Fue cuatro meses después del accidente de Fukushima, que el gobierno decidió que todos los reactores, una vez que se detuvieran, deberán cumplir las pruebas de estrés para volver a funcionar. Los primeros que superó las pruebas fueron los reactores 3 y 4 de la Central Oi., Pero a pesar de que las superaron en febrero, no se han vuelto a poner en marcha. Como otros lugares, la resistencia de los gobiernos locales lo impide, unos gobiernos locales con los que el gobierno central y la industria intentan llegar a un acuerdo ...
MÁS INFORMACIÓN

La presión del gobierno y la industria nuclear empieza a dar resultado. El 30 de mayo los gobernantes de la región de Kansai, formada por siete prefecturas, aceptaron la re-apertura de los reactores 3 y 4 de la Central O-i, ante la amenaza de que habrá un supuesto déficit del 15% de la electricidad en verano. La noticia fue recogida por la edición digital del NYT, que dio detalles de las presiones desarrolladas por el primer ministro japonés Yoshihiko Noda, y el ministro de política energética nuclear, Gosho Hosono, sobre los alcaldes que se negaban a conceder los permisos, amenazando con hipotéticos problemas de suministro eléctrico, con el consecuente resultado sobre la actividad económica.

Se trata de relativizar la importancia del peligro nuclear ante problemas aparentemente más inmediatos. La aceptación de la apertura por parte de Toru Hashimoto, alcalde de Osaka y uno de los opositores, se hace en medio de reiteradas promesas por parte del gobierno y de la industria nuclear de que se realizarán controles de seguridad estrictos ...
MÁS INFORMACIÓN

Nuevos datos sobre la re apertura de los reactores 3 y 4 de la central O-i el 10 de junio. La resistencia contra las nucleares continúa en Japón.

La excusa de que "faltará la energía en verano", que es la única que el "lobby" nuclear japonés esgrime para poner en marcha los reactores nucleares, se les vuelve en contra. Primero, porque el tiempo juega en contra, la semana del 11 al 18 de junio será la última en que podían conectar los reactores para que funcionen normalmente en el mes de julio. El calor empieza ya en el mes de julio y, por tanto, cada día que pasa resta fuerza al argumento, ya que Japón enfrenta el aumento de temperatura sin nucleares.

En segundo lugar, porque la lucha política no ha cesado, y las palabras del "lobby" nuclear japonés, interpretadas de manera estricta, se pueden volver en su contra. En la coalición Kansai está el alcalde de Osaka, Toru Hashimoto, que ha manifestado contundentemente su postura antinuclear. Se ha sabido que la reapertura de la central nuclear de O-i era una decisión política que el gobierno iba a tomar sin que nadie pudiera impedirlo. Hashimoto ha conseguido que los gobernadores de las prefecturas de Kyoto y Shiga hayan entregado una demanda para que la reapertura esté limitada sólo en verano, lo que el "lobby" nuclear no quiere ...
MÁS INFORMACIÓN

MIENTRAS TANTO EL GOBIERNO DEL PP, CON EL APOYO DE CiU, DA LUZ VERDE AL ALARGAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA (BURGOS) DEL MISMO TIPO QUE LA DE FUKUSHIMA.

dilluns, 7 de maig de 2012

Es tanca el darrer reactor nuclear del Japó, informacions que no apareixen als mitjans de comunicació

El dia 5 de maig va aturar el seu funcionament el reactor 3 de de la central nuclear de Kashiwa, a Hokkaido (l’illa nord del Japó), per la inspecció periòdica. A les 23:00 (16:00 hora espanyola) es va aturar l'últim reactor nuclear del Japó. A partir d’aquesta hora tot el país funcionarà sense energia nuclear per primer cop des de 1970.

Va ser quatre mesos després de l’accident de Fukushima, que el govern va decidir que tots els reactors, un cop que es detinguessin, haurien de complir les proves d’estrès per tornar a funcionar. Els primers que va superar les proves van ser els reactors 3 i 4 de la Central O-i.
(veure http://en.wikipedia.org/wiki/’i_Nuclear_Power_Plant).

Malgrat que les van superar al febrer, des de llavors el govern i la indústria intenten aconseguir un acord amb el govern local, que ha de donar el vist i plau per a que entrin en funcionament. Però l’opinió pública ja no ho permet. En primer lloc, ja no se sap fins on arriba el mot ‘local’. La indústria intenta amenaçar la gent, parlant de la falta d’energia que haurà a l’estiu ( l’estació en que se’n gasta més), de la pujada ‘necessària’ del preu de l'electricitat, i de l’efecte negatiu que tindrà sobre l’economia (el Japó pateix una recessió que dura més de 10 anys).

Però sembla que la majoria dels japonesos s’han adonat que el món nuclear està ple de mentides, gràcies a la feina d'alguns experts que parlen amb sinceritat, com el professor Hiroaki Koide (veure
http://ex-skf.blogspot.com.es/2012/05/hiroaki-koide-adults-in-japan-should.html
). Les seves intervencions de vegades semblen massa pessimistes i reben prou crítiques, però ha anat encertant des del principi gairebé tot el què ha anat passant a continuació. Des de fa molt parla sobre els perills que representa el reactor número 4

( Veure http://www.democraticunderground.com/101627289 ) que des del principi ha aixecat molta preocupació per les tones de l’aigua contaminat vessades al mar, un cop s'han anat desmentint les diverses versions sobre el que es faria (emmagatzemar-la en petrolier, fer un mur subterrani), i es comença a rumorejar que d'aquí a un temps la contaminació es concentrarà a la badia de Tokio.

La re-obertura de la Central O-i s’ha detingut fins ara, perquè moltes persones s’han adonat de les mentides nuclears i han reaccionat. Com la senyora Jakusho Setouchi, monja i escriptora de 89 anys, que participa a la vaga de fam contra re-obertura de la Central O-i
(veure http://www.youtube.com/watch?v=hek_SEye5r4&feature=related) o els grups que fan teatre còmic al carrer (veure http://www.youtube.com/watch?v=8P2iQyyArwo) o exercicis tan curiosos com una “manifestació algorítmica” (veure http://www.youtube.com/watch?v=axadjDy03_s&feature=related). Hi han molts més artistes: actors, còmics, cantants, que posen els seus vídeos de denúncia al You Tube.

Per una curiosa casualitat el dia 5 de maig és el dia dels nens, festa nacional japonesa.
http://es.wikipedia.org/wiki/Kodomo_no_hi , que es celebra amb banderes de carpes, ninots de Samurai i nines. (veure http://www.google.com/images?client=safari&rls=en&q=こいのぼり&oe=UTF-8&hl=ja&sa=X&oi=image_result_group o http://es.wikipedia.org/wiki/Hinamatsuri ).

Sembla simbòlic que el primer dia que es va iniciar sense cap nuclear funcionant correspongui al dia dels nens i les nenes. Són ells i elles als que haurem de protegir de la contaminació. I també, desgraciadament seran ells i elles, els que hauran de tenir cura dels residus nuclears. Tot i que aconseguim tancar nuclears d'immediat, seran les persones que hauran de desfer els reactors que les generacions anteriors van construir.El día 5 de mayo detuvo su funcionamiento el reactor 3 de la central nuclear de Kashiwa, en Hokkaido (la isla norte de Japón), para la inspección periódica. A las 23:00 (16:00 hora española) se detuvo el último reactor nuclear de Japón. A partir de esta hora todo el país funcionará sin energía nuclear por primera vez desde 1970.

Fue cuatro meses después del accidente de Fukushima, que el gobierno decidió que todos los reactores, una vez que se detuvieran, deberán cumplir las pruebas de estrés para volver a funcionar. Los primeros que superó las pruebas fueron los reactores 3 y 4 de la Central Oi.
(Ver http://en.wikipedia.org/wiki/ 'i_Nuclear_Power_Plant).

A pesar de que las superaron en febrero, desde entonces el gobierno y la industria intentan alcanzar un acuerdo con el gobierno local, que debe dar el visto bueno para que entren en funcionamiento. Pero la opinión pública ya no lo permite. En primer lugar, ya no se sabe hasta dónde llega la palabra 'local'. La industria intenta amenazar la gente, hablando de la falta de energía que habrá en el verano (la estación en que se gasta más), de la subida 'necesaria' del precio de la electricidad, y del efecto negativo que tendrá sobre la economía (Japón sufre una recesión que dura más de 10 años).

Pero parece que la mayoría de los japoneses se han dado cuenta de que el mundo nuclear está lleno de mentiras, gracias al trabajo de algunos expertos que hablan con sinceridad, como el profesor Hiroaki Koide (ver
http://ex-skf.blogspot.com.es/2012/05/hiroaki-koide-adults-in-japan-should.html). Sus intervenciones a veces parecen demasiado pesimistas y reciben suficiente críticas, pero ha ido acertando desde el principio casi todo lo que ha ido pasando a continuación. Desde hace mucho habla sobre los peligros que representa el reactor número 4 (Ver http://www.democraticunderground.com/101627289), que desde el principio ha levantado mucha preocupación por las toneladas del agua contaminada vertidas al mar, una vez se han ido desmintiendo las diversas versiones sobre lo que se haría ( almacenarla en un petrolero, hacer un muro subterráneo), y se empieza a rumorear que dentro de un tiempo la contaminación se concentrará en la bahía de Tokio.

La re-apertura de la Central Verdad se ha detenido hasta el momento, porque muchas personas se han dado cuenta de las mentiras nucleares y han reaccionado. Como la señora Jakusho Setouchi, monja y escritora de 89 años, que participa en la huelga de hambre contra re-apertura de la Central
(Ver http://www.youtube.com/watch?v=hek_SEye5r4&feature=related) o los grupos que hacen teatro cómico en la calle (ver http://www.youtube.com/watch?v=8P2iQyyArwo) o ejercicios tan curiosos como una "manifestación algorítmica" (ver http://www.youtube.com/watch?v=axadjDy03_s&feature=related). Hay muchos más artistas: actores, cómicos, cantantes, que ponen sus vídeos de denuncia en You Tube.

Por una curiosa casualidad el día 5 de mayo es el día de los niños, fiesta nacional japonesa. Ver
http://es.wikipedia.org/wiki/Kodomo_no_hi, que se celebra con banderas de carpas, muñecos de Samurai y niñas. (Ver o http://es.wikipedia.org/wiki/Hinamatsuri).

Parece simbólico que el primer día que se inició sin cabeza nuclear funcionando corresponda al día de los niños y las niñas. Son ellos y ellas los que tendremos que proteger de la contaminación. Y también, desgraciadamente serán ellos y ellas, los que deberán tener cuidado de los residuos nucleares. Aunque conseguimos cerrar nucleares de inmediato, serán las personas que deberán deshacer los reactores que las generaciones anteriores construyeron.

dijous, 26 d’abril de 2012

Txernobil 2012. Pel·lícula? Video Joc? Realitat terrorífica per a desenes de milers de persones. (CAT-CAST)


Si posem la paraula “Txernòbil 2012” en un cercador d'internet, la recerca no oferirà informació de l'estat de les persones que viuen avui a les zones contaminades, ni les darreres dades de radiació en la zona d'exclusió; n'obtindrem una informació dispersa, entre la que s'inclouen varies referències al turisme "extrem" , a una pel·lícula de terror per a joves i a un video joc.

També es poden trobar referències a Txernòbil en l'argument en algunes pel·lícules d'entreteniment fetes en els darrers anys, cosa que és impensable en el cas d'altres successos greus amb pèrdua de vides, com els atemptats terroristes del 11-S o el 11-M, que són objecte de controvèrsia a internet però que mai no són banalitzats. Aquesta utilització mediàtica d'una catàstrofe que s'ha cobrat la vida de desenes de milers de persones no és una casualitat, és una de les moltes facetes de la política portada a terme pels defensors de l'energia nuclear per conjurar l'oblit, generar confusió, trivialitzar, i reduir una catàstrofe ecològica i humana a un accident tecnològic.

Encara que han passat 26 anys, la nit del 25 al 26 d'abril de 1986 continua marcant avui la vida quotidiana de milers de persones que, en molts casos, encara no havien nascut. A Ucraïna, Bielorússia, Rússia, i també a llocs del món que s'hi troben molt allunyats de Txernòbil; a llocs a on la radiació alliberada per l'explosió del reactor número 4 va arribar silenciosament, portada pel vent, o mitjançant els aliments o l'aigua. Avui continua existint una zona d'exclusió de 2.800 quilòmetres quadrats, a la que milers de persones han hagut de tornar, escollint entre radioactivitat o fam, amb edificis que continuen abandonats i coberts per la vegetació; a on s'entra amb un aparell per mesurar la radiació, i de la que cal fugir tan aviat com detecta una dosi mortal; una zona en la que es continua fent recompte de mutacions, deficiències i malalties en persones, però també en animals i plantes.

La indústria nuclear va amagar i passar per alt les lliçons de Txernòbil; per això, 25 anys més tard, s'ha iniciat una altra catàstrofe nuclear a Fukushima amb les mateixes seqüeles que Txernòbil, en la que tampoc no es mencionen les víctimes i en la que també es limita la informació. Es tracta d'un treball continuat per convèncer a la societat de que les centrals nuclears són un mal inevitable i necessari, amb uns riscos limitats.

El que ja ha passat dos cops es pot repetir en qualsevol moment, a qualsevol lloc a on funcioni una nuclear. A Ascó, a Vandellòs, a una central envellida i plena de problemes que vol allargar el seu funcionament, com és el cas de Garoña...

Les catàstrofes d’Ucraïna i del Japó encara no han acabat... ni acabaran en desenes, potser centenars, d’anys, i Catalunya es pot trobar a la mateixa situació. Les nuclears són innecessàries, es podrien tancar avui i no tindríem problemes elèctrics; fins i tot al Japó, a on deien que eren imprescindibles, han tancat 52 dels 53 reactors nuclears i el país continua funcionant, suportant la contaminació radioactiva com a única amenaça. I no cal que passi una catàstrofe, està també el llegat de milers de tones de residus radioactius que marcaran el futur durant generacions i generacions...

Cal deixar ben clar que l'energia nuclear pertany al passat, i que les centrals nuclears han de tancar urgentment si no volem augmentar el terrorífic llegat amb el que ja carreguem.

Txernòbil no és una excursió turística, ni un  vídeo joc, ni el pretexte per una ficció fantàstica, és una realitat terrorífica que afecta a centenars de milers de persones. Recordem-la, recordem també Fukushima, i demanem el tancament d'Ascó, Vandellòs, Garoña, i de totes les nuclears.

25 d'abril de 2012.

Més informació a Tanquem Les Nuclears -http://www.tanquemlesnuclears.org/
Chernobil 2012. Película? Video Juego? Realidad terrorífica para decenas de miles de personas.

Si ponemos la palabra "Chernóbil 2012" en un buscador de internet, la investigación no ofrecerá información del estado de las personas que viven hoy en las zonas contaminadas, ni los últimos datos de radiación de la zona de exclusión; obtendremos una información dispersa, entre la que se incluyen varias referencias al turismo "extremo" , a una
película de terror para jóvenes y a un video juego.

También se pueden encontrar referencias a Chernóbil en el argumento en algunas películas de entretenimiento realizadas en los últimos años, lo que es impensable en el caso de otros sucesos graves con pérdida de vidas, como los atentados terroristas del 11 - S o el 11-M, que son objeto de controversia en internet pero que nunca son banalizados. Esta utilización mediática de una catástrofe que ha cobrado la vida de decenas de miles de personas no es una casualidad, es una de las muchas facetas de la política llevada a cabo por los defensores de la energía nuclear para conjurar el olvido, generar confusión, trivializar, y reducir una catástrofe ecológica y humana a un accidente tecnológico.

Aunque han pasado 26 años, la noche del 25 al 26 de abril de 1986 sigue marcando hoy la vida cotidiana de
miles de personas que, en muchos casos, aún no habían nacido. En Ucrania, Bielorrusia, Rusia, y también en lugares del mundo que se hallan muy alejados de Chernóbil; lugares a los que la radiación liberada por la explosión del reactor número 4 llegó silenciosamente, llevada por el viento, o mediante los alimentos o el agua. Hoy continua existiendo una zona de exclusión de 2.800 kilómetros cuadrados, en la que miles de personas han tenido que volver, escogiendo entre radiactividad o hambre, con edificios que siguen abandonados y cubiertos por la vegetación; a donde se entra con un aparato para medir la radiación, y de la que hay que huir tan pronto como detecta una dosis mortal; una zona en la que se sigue haciendo recuento de mutaciones, deficiencias y enfermedades en personas, pero también en animales y plantas.

La industria nuclear ocultó y pasó por alto las lecciones de Chernóbil, por lo que 25 años más tarde, se ha iniciado otra catástrofe nuclear en
Fukushima con las mismas secuelas de Chernóbil, en la que tampoco se mencionan las víctimas y en la que también se limita la información. Se trata de un trabajo continuado para convencer a la sociedad de que las centrales nucleares son un mal inevitable y necesario, con unos riesgos limitados.

Lo que ya ha pasado dos veces se puede repetir en cualquier momento, en cualquier lugar donde funcione una nuclear. En
Ascó, en Vandellòs, en una central envejecida y llena de problemas que quiere alargar su funcionamiento, como es el caso de Garoña ...

Las catástrofes de Ucrania y de Japón aún no han terminado ... ni acabarán en decenas, acaso centenares, de años, y Cataluña se puede encontrar en la misma situación. Las nucleares son innecesarias, se podrían cerrar hoy y no tendríamos problemas eléctricos; incluso en Japón, donde decían que eran imprescindibles, han cerrado 52 de los 53 reactores nucleares y el país sigue funcionando, soportando la contaminación radiactiva como única amenaza. Y no hace falta que pase una catástrofe, está también el legado de miles de toneladas de residuos radiactivos que marcarán el futuro durante generaciones y generaciones ...

Hay que dejar bien claro que la energía nuclear pertenece al pasado, y que las centrales nucleares deben cerrar urgentemente si no queremos aumentar el terrorífico legado con el que ya cargamos.

Chernóbil no es una excursión turística, ni un video juego, ni el pretexto para una ficción fantástica, es una realidad terrorífica que afecta a cientos de miles de personas. Recordemosla, recordemos también Fukushima, y ​​pidamos el cierre de Ascó, Vandellós, Garoña, y de todas las nucleares.

25 de abril de 2012.

Más información
en Tanquem Les Nuclears -http://www.tanquemlesnuclears.org/dijous, 8 de març de 2012

Actes a Barcelona, Girona i Tarragona i a més de 30 ciutats en record de Fukushima els dies 10 i 11 de març. català / castellano


Els dies 10 i 11 de març es realitzaran més de 30 actes a tot l'estat en record de Fukushima, i de reivindicació del dret a conèixer la veritat. A Catalunya es faran a Barcelona, Girona i Tarragona.

L’onze de març de 2011, ara fa un any, el malson nuclear va colpejar al Japó. Les fallades a la central de Fukushima Dai-ichi van ser l’inici de la catàstrofe. Es tracta d'una situació que està lluny d’haver acabat. Malauradament, i com passa cada any amb Txernòbil, aquests actes de recordatori es repetiran any rere any, i no serà pel record, sinó per la punyent realitat de les víctimes que s’aniran produint.

Amb aquests actes reivindiquem no tan sols la memòria, sinó també el dret a conèixer a fons la realitat del que va passar i del que està passant encara avui, ja que aquells sotracs van mostrar cruament la mísera realitat amagada de la indústria nuclear d’un dels països industrialment més avançats, i el que significa una catàstrofe nuclear per a qualsevol país.

La primera víctima de la catàstrofe va ser la veritat, entre les moltes mentides que s'han anat descobrint destaquen que es va enganyar a la població japonesa per a que no marxessin de llocs perillosos propers a les centrals, que es van amagar les dades reals de contaminació radioactiva, que es va controlar la informació, de tal manera que fos impossible conèixer l'abast real de la catàstrofe, i es van maquillar les dades més punyents amb l'excusa d'evitar el pànic, que es van aixecar de manera arbitrària els nivells “legals” de radioactivitat, de tal manera que el que abans era perillós de consumir, ara esdevenia en “normal”, que es va animar a la població a desconfiar de qualsevol informació que no fos la oficial, etc.

I així podríem seguir, hores d’ara no tenim informació detallada de la dispersió de la radioactivitat, de la quantitat exacta de radiació vessada al mar, de quins aliments i a quines zones del món poden haver estat contaminats. Els límits “legals” de radioactivitat en persones i aliments també han estat elevats a la majoria de països.

Desprès del desconcert inicial, i de les maniobres per amagar l'abast de la catàstrofe, la indústria nuclear i els seus grups de pressió han desplegat una minuciosa política de desinformació, presentant-la com a cosa superada, i repetint un altre cop que les nuclears són un “mal necessari”, al que ens hem de resignar.

Però ni Fukushima és part del passat, ni les nuclears són un “mal necessari”.

Des de TANQUEM LES NUCLEARS i des de la Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN), a més de reivindicar tot el que hem exposat, demanem el tancament nuclear al Japó, a Catalunya, i a tot el món. Es pot fer de manera immediata i sense problemes de subministrament elèctric, com demostren tots els informes tècnics seriosos, i la realitat de les continues aturades nuclears.

Programa al final. Tota la informació en detall dels actes a http://www.tanquemlesnuclears.org/

Catalunya, 8 de març del 2012.


Sección sociedad. Nota de prensa.

Los días 10 y 11 de marzo se realizarán más de 30 actos en todo el estado en recuerdo de Fukushima, y ​​de reivindicación del derecho a conocer la verdad. En Cataluña se harán en Barcelona, ​​Girona y Tarragona.

El once de marzo de 2011, hace ahora un año, la pesadilla nuclear golpeó en Japón. Los fallos en la central de Fukushima Dai-ichi fueron el inicio de la catástrofe. Se trata de una situación que está lejos de haber terminado. Desgraciadamente, y como pasa cada año con Chernóbil, estos actos de recordatorio se repetirán año tras año, y no será por el recuerdo, sino por la punzante realidad de las víctimas que se irán produciendo.

Con estos actos reivindicamos no sólo la memoria, sino también el derecho a conocer a fondo la realidad de lo que pasó y de lo que está pasando aún hoy, ya que aquellos temblores mostraron crudamente la mísera realidad oculta de la industria nuclear de uno de los países industrialmente más avanzados, y lo que significa una catástrofe nuclear para cualquier país.

La primera víctima de la catástrofe fue la verdad, entre las muchas mentiras que se han ido descubriendo destacan que se engañó a la población japonesa para que no se fueran de lugares peligrosos cercanos a las centrales, que se ocultaron los datos reales de contaminación radiactiva, que se controló la información, de tal manera que fuese imposible conocer el alcance real de la catástrofe, que se maquillaron los datos más lacerantes con la excusa de evitar el pánico, que se elevaron de manera arbitraria los niveles "legales" de radiactividad, de tal manera que lo que antes era peligroso de consumir, ahora se convertía en "normal", que se animó a la población a desconfiar de cualquier información que no fuera la oficial, etc.

Y así podríamos seguir, aún hoy carecemos de información detallada de la dispersión de la radiactividad, de la cantidad exacta de radiación vertida al mar, sobre qué alimentos, y en qué zonas del mundo, pueden haber resultado contaminados. Los límites "legales" de radiactividad para personas y alimentos también han sido elevados en la mayoría de países.

Después del desconcierto inicial, y de las maniobras para ocultar el alcance de la catástrofe, la industria nuclear y sus grupos de presión han desplegado una minuciosa política de desinformación, presentándola como cosa superada, y repitiendo de nuevo que las nucleares son un "mal necesario", al que nos debemos resignar.

Pero ni Fukushima es parte del pasado, ni las nucleares son un "mal necesario".

Desde TANQUEM LES NUCLEARS y desde la Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN), además de reivindicar todo lo expuesto, pedimos el cierre de las nucleares se cierren en Japón, en Cataluña, y en todo el mundo. Se puede hacer de forma inmediata y sin problemas de suministro eléctrico, como demuestran todos los informes técnicos serios, y la realidad de las continuas paradas nucleares.

Programa al final. Toda la información en detalle de los actos a

http://www.tanquemlesnuclears.org/

Cataluña, 8 de marzo de 2012.
  
BARCELONA:
Diumenge 11 de març.
De 11'30 a 13 hores,

al Parc de la Ciutadella de Barcelona.


11:30h : Música japonesa
11: 40 Presentació de l’acte
11:50 Entrevista a persona del Japó VIA SKYPE
12:10 Presentació de la cançó de TLN


12:20 Parlaments de 6 persones
o Que va passar a Fukushima el 11 de març
o Situació actual i implicacions pel futur
o Afectació humana fins ara
o Les mentides del Govern i Tepco
o Situació de la industria nuclear desprès de Fukushima
o Situació a Espanya i Catalunya


12:50 Lectura del manifest
13:00 Cançó del trobador
GIRONA:
Dissabte, 10 de març.
Passi del documental "Into Eternity", a les 20 hores, al CSOA "El Taller", de Figueres (entre l'escola del Parc de Les Aigües i el carrer la Jonquera).
Dissabte, 10 de març.

Teatre el carrer sobre la catàstrofe de Fukushima. A partir de les 11 hores, a la Travessia de Canaders de Girona (al costat de la Plaça Salvador Espriu).

Diumenge, 11 de març.

Mural conjunt. Esmorzar popular i exposició a partir de les 11 horesa la Travessia de Canaders de GironaActe de Solidaritat amb el poble japonés, a les 13:00 hores en el mateix espai


TARRAGONA:
Dissabte 10 de març. De 13 a 14 hores. Plaça de la Font.

- Exposició de murals sobre Catalunya, Espanya i Japó.
- Pintada col·lectiva d'un mural.
- Lectura d'un text de recordatori de la realitat nuclear avui.

diumenge, 26 de febrer de 2012

FUKUSHIMA, PRIMER ANY (PRIMER AÑO)

Testimonis que, amb un any d'experiència pel mig, ens han arribat des de la prefectura de Fukushima. Parlen de detalls de la vida quotidiana desprès de la catàstrofe, de la protecció de les persones, de la preocupació per nens i nenes, del paper de les autoritats i de l'empresa propietària dels reactors, de la funció dels mitjans de comunicació, de la supervivència en el dia a dia, etc.

En els testimonis hi ha narració, vídeos i imatges que no són les que habitualment omplen els mitjans de comunicació, i que mostren la realitat del que passa, més enllà del que dicta la política informativa oficial, quan hi ha una catàstrofe nuclear.

TESTIMONI DIRECTE 1
-----  TESTIMONI DIRECTE 2

TESTIMONI DIRECTE 3 -----  TESTIMONI DIRECTE 4
FUKUSHIMA, PRIMER AÑO
Testimonios que, con un año de experiencia por medio, nos han llegado desde la jefatura de Fukushima. Hablan de detalles de la vida cotidiana después de la catástrofe, de la protección de las personas, de la preocupación por niños y niñas, del papel de las autoridades y de la empresa propietaria de los reactores, de la función de los medios de comunicación, de la supervivència en el dia a dia, etc.

En los testimonios hay narración, vídeos e imágenes que no son las que habitualmente llenan los medios de comunicación, y que muestran la realidad de lo que pasa, más allá de lo que dicta la política informativa oficial, cuando hay una catástrofe nuclear.

TESTIMONIO DIRECTO 1
-----  TESTIMONIO DIRECTO 2

TESTIMONIO DIRECTO 3
-----  TESTIMONIO DIRECTO 4

Cataluña, 25 de febrero de 2012.

divendres, 24 de febrer de 2012

Un altre cop Ascó1 - Otra vez Ascó1

La notícia de que s'ha produït un conat d'incendi en una àrea de l'edifici de la sala de control d'Ascó 1 segueix la pauta “informativa” habitual relacionada amb tot el que passa a les centrals nuclears.

D'entrada és un fet prou greu l'incendi en ell mateix, seria greu en qualsevol instal·lació industrial, i amb més raó en una central nuclear; la gravetat augmenta quan no s'informa exactament de l'afectació, ni es donin dades de com es va iniciar el succés. Més greu és encara que la central continuï en funcionament al 100% per mantenir una falsa sensació de que hi ha normalitat, i per a no tenir pèrdues econòmiques.

El que la informació es limiti a repetir el recurrent “no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente”, la classificació “provisional” com a Nivell 0 dins l'escala internacional d'events nuclears (INES), i la referència també rutinària a les mesures “correctives” i “preventives” que es prendran quan es “coneguin les causes”, deixen el camp de la gravetat, per entrar plenament en el terreny de l'absurd, i la burla cap a la societat.

La sala de control d'una central nuclear és el lloc a on menys caldria esperar un incendi o una incidència, si fessin cas a la retòrica de seguretat de la indústria nuclear. Però tractant-se d'una central que no fa ni 10 mesos va tenir una fuita de 25.000 litres d'aigua radioactiva “sense repercussions”, en la que és rutinari que els detalls informatius dels accidents siguin desmentits o contradits posteriorment, que va obtenir un allargament de la seva llicència sense exhaurir els terminis legals, i sobre la que no hi ha dates concretes respecte al calendari d'aplicacions de les mesures correctores resultants de la catàstrofe de Fukushima, el que resulta habitual és la reiteració d'aquests successos.

I el que resulta evident és que a la societat tan sols ens resta esperar que la sort no ens abandoni.

Des de Tanquem Les Nuclears demanem que la central nuclear d'Ascó sigui aturada fins a que no se conegui públicament i amb rigor, l'estat real dels seus components tecnològics, i demanem a la majoria de la classe política de Catalunya que reaccionin davant la "rutina informativa" i intervingui en aquest assumpte amb el mateix interès i rigor que hi posa en aplicar les mesures que venen dictades des del govern de l'Estat i els organismes financers internacionals. La seguretat i la salut de la societat i el medi ambient de Catalunya és un valor superior sobre el que no haurien de mostrar la indiferència que mostren.

Catalunya a 24 de febrer del 2012.

http://www.tanquemlesnuclears.org/


Otra vez Ascó 1

La noticia de que se ha producido un conato de incendio en un área del edificio de la sala de control de Ascó 1 sigue la pauta "informativa" habitual relacionada con todo lo que ocurre en las centrales nucleares.

De entrada es un hecho muy grave el incendio en sí mismo, sería grave en cualquier instalación industrial, y con más razón en una central nuclear, la gravedad aumenta cuando no se informa exactamente de la afectación, ni se dan datos de cómo se inició el suceso. Más grave es aún que la central siga en funcionamiento al 100% para mantener una falsa sensación de que hay normalidad, y para no tener pérdidas económicas.

El que la información se limite a repetir el recurrente "no ha Supuesto Riesgo para los Trabajadores, la población o el medio ambiente", la clasificación "provisional" como Nivel 0 en la Escala internacional de eventos nucleares (INES), y la referencia también rutinaria a las medidas "correctivas" y "preventivas" que se tomarán cuando se "conozcan las causas", dejan el campo de la gravedad, para entrar plenamente en el terreno de lo absurdo, y la burla hacia la sociedad .

La sala de control de una central nuclear es el lugar donde menos cabría esperar un incendio o una incidencia, si se hiciera caso a la retórica de seguridad de la industria nuclear. Pero tratándose de una central que no hace ni 10 meses tuvo una fuga de 25.000 litros de agua radiactiva "sin repercusiones", en la que es rutinario que los detalles informativos de los accidentes sean desmentidos o contradichos posteriormente, que obtuvo un alargamiento de su licencia sin agotar los plazos legales, y sobre la que no hay fechas concretas respecto al calendario de aplicaciones de las medidas correctoras resultantes de la catástrofe de Fukushima, lo que resulta habitual es la reiteración de estos sucesos.

Y lo que resulta evidente es que a la sociedad sólo nos queda esperar que la suerte no nos abandone.

Desde Tanquem Les Nuclears pedimos que la central nuclear de Ascó sea parada hasta que no se conozca públicamente y con rigor, el estado real de sus componentes tecnológicos, y pedimos a la mayoría de la clase política de Cataluña que reaccionen ante la "rutina informativa" e intervenga en este asunto con el mismo interés y rigor que pone en aplicar las medidas que vienen dictadas desde el gobierno del Estado y los organismos financieros internacionales. La seguridad y la salud de la sociedad y el medio ambiente de Cataluña es un valor superior sobre el que no deberían mostrar la indiferencia que muestran.

Cataluña a 24 de febrero de 2012.


http://www.tanquemlesnuclears.org/