diumenge, 26 de febrer de 2012

FUKUSHIMA, PRIMER ANY (PRIMER AÑO)

Testimonis que, amb un any d'experiència pel mig, ens han arribat des de la prefectura de Fukushima. Parlen de detalls de la vida quotidiana desprès de la catàstrofe, de la protecció de les persones, de la preocupació per nens i nenes, del paper de les autoritats i de l'empresa propietària dels reactors, de la funció dels mitjans de comunicació, de la supervivència en el dia a dia, etc.

En els testimonis hi ha narració, vídeos i imatges que no són les que habitualment omplen els mitjans de comunicació, i que mostren la realitat del que passa, més enllà del que dicta la política informativa oficial, quan hi ha una catàstrofe nuclear.

TESTIMONI DIRECTE 1
-----  TESTIMONI DIRECTE 2

TESTIMONI DIRECTE 3 -----  TESTIMONI DIRECTE 4
FUKUSHIMA, PRIMER AÑO
Testimonios que, con un año de experiencia por medio, nos han llegado desde la jefatura de Fukushima. Hablan de detalles de la vida cotidiana después de la catástrofe, de la protección de las personas, de la preocupación por niños y niñas, del papel de las autoridades y de la empresa propietaria de los reactores, de la función de los medios de comunicación, de la supervivència en el dia a dia, etc.

En los testimonios hay narración, vídeos e imágenes que no son las que habitualmente llenan los medios de comunicación, y que muestran la realidad de lo que pasa, más allá de lo que dicta la política informativa oficial, cuando hay una catástrofe nuclear.

TESTIMONIO DIRECTO 1
-----  TESTIMONIO DIRECTO 2

TESTIMONIO DIRECTO 3
-----  TESTIMONIO DIRECTO 4

Cataluña, 25 de febrero de 2012.

divendres, 24 de febrer de 2012

Un altre cop Ascó1 - Otra vez Ascó1

La notícia de que s'ha produït un conat d'incendi en una àrea de l'edifici de la sala de control d'Ascó 1 segueix la pauta “informativa” habitual relacionada amb tot el que passa a les centrals nuclears.

D'entrada és un fet prou greu l'incendi en ell mateix, seria greu en qualsevol instal·lació industrial, i amb més raó en una central nuclear; la gravetat augmenta quan no s'informa exactament de l'afectació, ni es donin dades de com es va iniciar el succés. Més greu és encara que la central continuï en funcionament al 100% per mantenir una falsa sensació de que hi ha normalitat, i per a no tenir pèrdues econòmiques.

El que la informació es limiti a repetir el recurrent “no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente”, la classificació “provisional” com a Nivell 0 dins l'escala internacional d'events nuclears (INES), i la referència també rutinària a les mesures “correctives” i “preventives” que es prendran quan es “coneguin les causes”, deixen el camp de la gravetat, per entrar plenament en el terreny de l'absurd, i la burla cap a la societat.

La sala de control d'una central nuclear és el lloc a on menys caldria esperar un incendi o una incidència, si fessin cas a la retòrica de seguretat de la indústria nuclear. Però tractant-se d'una central que no fa ni 10 mesos va tenir una fuita de 25.000 litres d'aigua radioactiva “sense repercussions”, en la que és rutinari que els detalls informatius dels accidents siguin desmentits o contradits posteriorment, que va obtenir un allargament de la seva llicència sense exhaurir els terminis legals, i sobre la que no hi ha dates concretes respecte al calendari d'aplicacions de les mesures correctores resultants de la catàstrofe de Fukushima, el que resulta habitual és la reiteració d'aquests successos.

I el que resulta evident és que a la societat tan sols ens resta esperar que la sort no ens abandoni.

Des de Tanquem Les Nuclears demanem que la central nuclear d'Ascó sigui aturada fins a que no se conegui públicament i amb rigor, l'estat real dels seus components tecnològics, i demanem a la majoria de la classe política de Catalunya que reaccionin davant la "rutina informativa" i intervingui en aquest assumpte amb el mateix interès i rigor que hi posa en aplicar les mesures que venen dictades des del govern de l'Estat i els organismes financers internacionals. La seguretat i la salut de la societat i el medi ambient de Catalunya és un valor superior sobre el que no haurien de mostrar la indiferència que mostren.

Catalunya a 24 de febrer del 2012.

http://www.tanquemlesnuclears.org/


Otra vez Ascó 1

La noticia de que se ha producido un conato de incendio en un área del edificio de la sala de control de Ascó 1 sigue la pauta "informativa" habitual relacionada con todo lo que ocurre en las centrales nucleares.

De entrada es un hecho muy grave el incendio en sí mismo, sería grave en cualquier instalación industrial, y con más razón en una central nuclear, la gravedad aumenta cuando no se informa exactamente de la afectación, ni se dan datos de cómo se inició el suceso. Más grave es aún que la central siga en funcionamiento al 100% para mantener una falsa sensación de que hay normalidad, y para no tener pérdidas económicas.

El que la información se limite a repetir el recurrente "no ha Supuesto Riesgo para los Trabajadores, la población o el medio ambiente", la clasificación "provisional" como Nivel 0 en la Escala internacional de eventos nucleares (INES), y la referencia también rutinaria a las medidas "correctivas" y "preventivas" que se tomarán cuando se "conozcan las causas", dejan el campo de la gravedad, para entrar plenamente en el terreno de lo absurdo, y la burla hacia la sociedad .

La sala de control de una central nuclear es el lugar donde menos cabría esperar un incendio o una incidencia, si se hiciera caso a la retórica de seguridad de la industria nuclear. Pero tratándose de una central que no hace ni 10 meses tuvo una fuga de 25.000 litros de agua radiactiva "sin repercusiones", en la que es rutinario que los detalles informativos de los accidentes sean desmentidos o contradichos posteriormente, que obtuvo un alargamiento de su licencia sin agotar los plazos legales, y sobre la que no hay fechas concretas respecto al calendario de aplicaciones de las medidas correctoras resultantes de la catástrofe de Fukushima, lo que resulta habitual es la reiteración de estos sucesos.

Y lo que resulta evidente es que a la sociedad sólo nos queda esperar que la suerte no nos abandone.

Desde Tanquem Les Nuclears pedimos que la central nuclear de Ascó sea parada hasta que no se conozca públicamente y con rigor, el estado real de sus componentes tecnológicos, y pedimos a la mayoría de la clase política de Cataluña que reaccionen ante la "rutina informativa" e intervenga en este asunto con el mismo interés y rigor que pone en aplicar las medidas que vienen dictadas desde el gobierno del Estado y los organismos financieros internacionales. La seguridad y la salud de la sociedad y el medio ambiente de Cataluña es un valor superior sobre el que no deberían mostrar la indiferencia que muestran.

Cataluña a 24 de febrero de 2012.


http://www.tanquemlesnuclears.org/

dimecres, 22 de febrer de 2012

Tanquem Les Nuclears convida la societat civil a realitzar actes de commemoració els dies 10 i 11 de març, primer aniversari de la catàstrofe nuclear de Fukushima (català -castellano)

Es desenvoluparan activitats a tot l'estat, amb la Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN), i a diversos països.

Durant l'any que ha passat hem vist tot tipus de maniobres de la indústria nuclear i els seus grups de pressió per a que Fukushima aparegui com un esdeveniment superat. La realitat és força diferent: les seqüeles de la catàstrofe continuen avui i els efectes sobre la vida i la salut perduraran en el temps.

La data de l'11 de març de cada any porta el record de tot tipus de víctimes, persones que han patit tragèdies per causes naturals o per actes de terrorisme, ara hem de sumar-hi les d'un desastre nuclear.

A diferència de les seqüeles  d'una catàstrofe natural, o d'una acció fruit de la barbàrie humana, les conseqüències d'una catàstrofe nuclear, com Fukushima o Txernòbil, es projecten més enllà dels supervivents, i  les víctimes no s'hi trobaran únicament a la zona afectada. És el preu que paguem per l'energia nuclear. L'única sortida a aquesta irracionalitat és aturar les centrals nuclears, cosa que no tan sols és possible, econòmica i tècnicament, sinó que també és necessari a nivell social i ambiental.

Avui la majoria del reactors nuclears del Japó romanen apagats, i no hi ha crisi d'energia ni talls d'electricitat. Hi ha una greu crisi, però: la de la contaminació radioactiva. Els seus efectes i el seu abast real no es coneixen, ni es coneixeran mai en detall, es creu que el cost econòmic supera ja els 50.000 milions d'euros però, sigui el que sigui, serà un cost assumit per l'estat japonès, el que és tant com dir per la societat japonesa, i
no per la companyia elèctrica propietària.

Durant l'any que ha passat, els defensors de les nuclears han continuat mentint o amagant informació per mantenir un negoci que costa vides i provoca danys ambientals gairebé irreversibles. A Catalunya es manté un silenci persistent sobre la l'estat real de les tres centrals nuclears que funcionen. A Espanya la situació és pitjor, perquè tot i que la central nuclear de Garoña és idèntica al reactor número 1 de Fukushima, i una de les més velles del món, i té determinada una data de tancament, el Govern vol allargar irresponsablement el seu funcionament.

Com a Fukushima, les conseqüències d'una catàstrofe nuclear no es limitaran als voltants de Garoña, arribaran a Catalunya i s'estendran per tot el país. Aquest és el risc que el govern assumeix, a canvi que els propietaris de la central segueixin guanyant centenars de milions d'euros, mentre el preu de l'electricitat es mantindrà inalterable, tanquin o no Garoña.

El que no es mantindrà inalterable serà la nostra salut. Per això us convidem a que el dissabte, dia 10, o el diumenge, 11 de març, recordem plegats que Fukushima no ha acabat, que Fukushima ens afecta, i que a on hi ha una nuclear hi ha un Fukushima (o un Txernòbil), en potència. Des de Tanquem Les Nuclears us animem a organitzar trobades en llocs cèntrics dels vostres barris, pobles o ciutats, trobades en què es posi de manifest que "ells" poden controlar els mitjans d'informació amb el seu poder econòmic, però no poden controlar el que la societat demana.

Us passarem informacions, un Manifest, de caràcter obert, per ser llegit en el curs de les trobades, així com un model de octaveta per fer còpies i distribuir a la població. També hem posat a disposició de qualsevol col·lectiu o persona interessada uns materials gràfics bàsics que poden ser un focus d'interès per a persones que passin pel lloc de la cita, podeu descarregar-los (i modificar-los al vostre criteri, és clar) a la pàgina http://www.tanquemlesnuclears.org/campanyes/fukushima.html

Us animem a que envieu un correu a tln-nce@pangea.org amb qualsevol acte de recordatori que penseu organitzar, així el donarem publicitat a través de la nostra llista de contactes.


Salutacions i endavant


Tanquem Les Nuclears invita a la sociedad civil a realizar actos de recordatorio los días 10 y 11 de marzo, primer aniversario de la catástrofe nuclear de Fukushima.

Se desarrollarán actividades en todo el estado, con la Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN), y en diversos países.

Durante el año que ha pasado hemos visto todo tipo de maniobras de la industria nuclear y sus grupos de presión para que Fukushima aparezca como un acontecimiento superado. La realidad es bastante diferente: las secuelas de la catástrofe continúan hoy, y sus efectos sobre la vida y la salud perdurarán en el tiempo.

La fecha del 11 de marzo de cada año trae el recuerdo de todo tipo de víctimas, personas que han sufrido tragedias por causas naturales o por actos de terrorismo, ahora tenemos que sumar las de un desastre nuclear.

A diferencia de las secuelas de una catástrofe natural, o de una acción fruto de la barbarie humana, las consecuencias de una catástrofe nuclear, como Fukushima o Chernóbil, se proyectan más allá de los supervivientes, y las víctimas no se encontrarán únicamente en la zona afectada. Es el precio que pagamos por la energía nuclear. La única salida a esta irracionalidad es detener las centrales nucleares, lo que no sólo es posible, económica y técnicamente, sino que también es necesario a nivel social y ambiental.

Hoy la mayoría del reactores nucleares de Japón permanecen apagados, y no hay crisis de energía ni cortes de electricidad. Hay una grave crisis, sin embargo: la de la contaminación radiactiva. Sus efectos y su alcance real no se conocen, ni se conocerán nunca en detalle, se cree que el coste económico supera ya los 50.000 millones de euros pero, sea lo que sea, será un coste asumido por el estado japonés, lo que es tanto como decir por la sociedad japonesa, y no por la compañía eléctrica propietaria.

Durante el año que ha pasado, los defensores de las nucleares han continuado mintiendo o escondiendo para mantener un negocio que cuesta vidas y provoca daños ambientales casi irreversibles. En Cataluña se mantiene un silencio persistente sobre la el estado real de las tres centrales nucleares que funcionan. En España la situación es peor, porque aunque la central nuclear de Garoña es idéntica al reactor número 1 de Fukushima, y ​​una de las más viejas del mundo, y tiene determinada una fecha de cierre, el Gobierno quiere alargar irresponsablemente su funcionamiento .

Como en Fukushima, las consecuencias de una catástrofe nuclear no se limitarán a los alrededores de Garoña, llegarán a Cataluña y se extenderán por todo el país. Este es el riesgo que el gobierno asume, a cambio de que los propietarios de la central sigan ganando cientos de millones de euros, mientras el precio de la electricidad se mantendrá inalterable, cierren o no Garoña.

Lo que no se mantendrá inalterable será nuestra salud. Por ello os invitamos a que el sábado, día 10, o el domingo, 11 de marzo, recordemos juntos que Fukushima no ha terminado, que Fukushima nos afecta, y que en donde hay una nuclear hay un Fukushima (o un Chernóbil), en potencia. Desde Tanquem Les Nuclears os animamos a organizar encuentros en lugares céntricos de vuestros  barrios, pueblos o ciudades, encuentros en que se ponga de manifiesto que "ellos" pueden controlar los medios de información con su poder económico, pero no pueden controlar lo que la sociedad pide.

Os pasaremos informaciones, un Manifiesto, de carácter abierto, para ser leído en el curso de los encuentros, así como un modelo de octavilla para hacer copias y distribuir a la población. También hemos puesto a disposición de cualquier colectivo o persona interesada unos materiales gráficos básicos, que pueden ser un punto de interés para personas que pasen por el lugar de la cita, podéis descargarlos (y modificarlos a vuestro criterio, claro ) de la página http://www.tanquemlesnuclears.org/campanyes/fukushima.html

Os animamos a que envieís un correo a tln-nce@pangea.org informando de cualquier acto de recordatorio que penséis organizar, así le daremos publicidad a través de nuestra lista de contactos.

Saludos y adelante
GUIA "La radioactivitat i la salut"