dijous, 26 d’abril de 2012

Txernobil 2012. Pel·lícula? Video Joc? Realitat terrorífica per a desenes de milers de persones. (CAT-CAST)


Si posem la paraula “Txernòbil 2012” en un cercador d'internet, la recerca no oferirà informació de l'estat de les persones que viuen avui a les zones contaminades, ni les darreres dades de radiació en la zona d'exclusió; n'obtindrem una informació dispersa, entre la que s'inclouen varies referències al turisme "extrem" , a una pel·lícula de terror per a joves i a un video joc.

També es poden trobar referències a Txernòbil en l'argument en algunes pel·lícules d'entreteniment fetes en els darrers anys, cosa que és impensable en el cas d'altres successos greus amb pèrdua de vides, com els atemptats terroristes del 11-S o el 11-M, que són objecte de controvèrsia a internet però que mai no són banalitzats. Aquesta utilització mediàtica d'una catàstrofe que s'ha cobrat la vida de desenes de milers de persones no és una casualitat, és una de les moltes facetes de la política portada a terme pels defensors de l'energia nuclear per conjurar l'oblit, generar confusió, trivialitzar, i reduir una catàstrofe ecològica i humana a un accident tecnològic.

Encara que han passat 26 anys, la nit del 25 al 26 d'abril de 1986 continua marcant avui la vida quotidiana de milers de persones que, en molts casos, encara no havien nascut. A Ucraïna, Bielorússia, Rússia, i també a llocs del món que s'hi troben molt allunyats de Txernòbil; a llocs a on la radiació alliberada per l'explosió del reactor número 4 va arribar silenciosament, portada pel vent, o mitjançant els aliments o l'aigua. Avui continua existint una zona d'exclusió de 2.800 quilòmetres quadrats, a la que milers de persones han hagut de tornar, escollint entre radioactivitat o fam, amb edificis que continuen abandonats i coberts per la vegetació; a on s'entra amb un aparell per mesurar la radiació, i de la que cal fugir tan aviat com detecta una dosi mortal; una zona en la que es continua fent recompte de mutacions, deficiències i malalties en persones, però també en animals i plantes.

La indústria nuclear va amagar i passar per alt les lliçons de Txernòbil; per això, 25 anys més tard, s'ha iniciat una altra catàstrofe nuclear a Fukushima amb les mateixes seqüeles que Txernòbil, en la que tampoc no es mencionen les víctimes i en la que també es limita la informació. Es tracta d'un treball continuat per convèncer a la societat de que les centrals nuclears són un mal inevitable i necessari, amb uns riscos limitats.

El que ja ha passat dos cops es pot repetir en qualsevol moment, a qualsevol lloc a on funcioni una nuclear. A Ascó, a Vandellòs, a una central envellida i plena de problemes que vol allargar el seu funcionament, com és el cas de Garoña...

Les catàstrofes d’Ucraïna i del Japó encara no han acabat... ni acabaran en desenes, potser centenars, d’anys, i Catalunya es pot trobar a la mateixa situació. Les nuclears són innecessàries, es podrien tancar avui i no tindríem problemes elèctrics; fins i tot al Japó, a on deien que eren imprescindibles, han tancat 52 dels 53 reactors nuclears i el país continua funcionant, suportant la contaminació radioactiva com a única amenaça. I no cal que passi una catàstrofe, està també el llegat de milers de tones de residus radioactius que marcaran el futur durant generacions i generacions...

Cal deixar ben clar que l'energia nuclear pertany al passat, i que les centrals nuclears han de tancar urgentment si no volem augmentar el terrorífic llegat amb el que ja carreguem.

Txernòbil no és una excursió turística, ni un  vídeo joc, ni el pretexte per una ficció fantàstica, és una realitat terrorífica que afecta a centenars de milers de persones. Recordem-la, recordem també Fukushima, i demanem el tancament d'Ascó, Vandellòs, Garoña, i de totes les nuclears.

25 d'abril de 2012.

Més informació a Tanquem Les Nuclears -http://www.tanquemlesnuclears.org/
Chernobil 2012. Película? Video Juego? Realidad terrorífica para decenas de miles de personas.

Si ponemos la palabra "Chernóbil 2012" en un buscador de internet, la investigación no ofrecerá información del estado de las personas que viven hoy en las zonas contaminadas, ni los últimos datos de radiación de la zona de exclusión; obtendremos una información dispersa, entre la que se incluyen varias referencias al turismo "extremo" , a una
película de terror para jóvenes y a un video juego.

También se pueden encontrar referencias a Chernóbil en el argumento en algunas películas de entretenimiento realizadas en los últimos años, lo que es impensable en el caso de otros sucesos graves con pérdida de vidas, como los atentados terroristas del 11 - S o el 11-M, que son objeto de controversia en internet pero que nunca son banalizados. Esta utilización mediática de una catástrofe que ha cobrado la vida de decenas de miles de personas no es una casualidad, es una de las muchas facetas de la política llevada a cabo por los defensores de la energía nuclear para conjurar el olvido, generar confusión, trivializar, y reducir una catástrofe ecológica y humana a un accidente tecnológico.

Aunque han pasado 26 años, la noche del 25 al 26 de abril de 1986 sigue marcando hoy la vida cotidiana de
miles de personas que, en muchos casos, aún no habían nacido. En Ucrania, Bielorrusia, Rusia, y también en lugares del mundo que se hallan muy alejados de Chernóbil; lugares a los que la radiación liberada por la explosión del reactor número 4 llegó silenciosamente, llevada por el viento, o mediante los alimentos o el agua. Hoy continua existiendo una zona de exclusión de 2.800 kilómetros cuadrados, en la que miles de personas han tenido que volver, escogiendo entre radiactividad o hambre, con edificios que siguen abandonados y cubiertos por la vegetación; a donde se entra con un aparato para medir la radiación, y de la que hay que huir tan pronto como detecta una dosis mortal; una zona en la que se sigue haciendo recuento de mutaciones, deficiencias y enfermedades en personas, pero también en animales y plantas.

La industria nuclear ocultó y pasó por alto las lecciones de Chernóbil, por lo que 25 años más tarde, se ha iniciado otra catástrofe nuclear en
Fukushima con las mismas secuelas de Chernóbil, en la que tampoco se mencionan las víctimas y en la que también se limita la información. Se trata de un trabajo continuado para convencer a la sociedad de que las centrales nucleares son un mal inevitable y necesario, con unos riesgos limitados.

Lo que ya ha pasado dos veces se puede repetir en cualquier momento, en cualquier lugar donde funcione una nuclear. En
Ascó, en Vandellòs, en una central envejecida y llena de problemas que quiere alargar su funcionamiento, como es el caso de Garoña ...

Las catástrofes de Ucrania y de Japón aún no han terminado ... ni acabarán en decenas, acaso centenares, de años, y Cataluña se puede encontrar en la misma situación. Las nucleares son innecesarias, se podrían cerrar hoy y no tendríamos problemas eléctricos; incluso en Japón, donde decían que eran imprescindibles, han cerrado 52 de los 53 reactores nucleares y el país sigue funcionando, soportando la contaminación radiactiva como única amenaza. Y no hace falta que pase una catástrofe, está también el legado de miles de toneladas de residuos radiactivos que marcarán el futuro durante generaciones y generaciones ...

Hay que dejar bien claro que la energía nuclear pertenece al pasado, y que las centrales nucleares deben cerrar urgentemente si no queremos aumentar el terrorífico legado con el que ya cargamos.

Chernóbil no es una excursión turística, ni un video juego, ni el pretexto para una ficción fantástica, es una realidad terrorífica que afecta a cientos de miles de personas. Recordemosla, recordemos también Fukushima, y ​​pidamos el cierre de Ascó, Vandellós, Garoña, y de todas las nucleares.

25 de abril de 2012.

Más información
en Tanquem Les Nuclears -http://www.tanquemlesnuclears.org/