divendres, 24 de febrer de 2012

Un altre cop Ascó1 - Otra vez Ascó1

La notícia de que s'ha produït un conat d'incendi en una àrea de l'edifici de la sala de control d'Ascó 1 segueix la pauta “informativa” habitual relacionada amb tot el que passa a les centrals nuclears.

D'entrada és un fet prou greu l'incendi en ell mateix, seria greu en qualsevol instal·lació industrial, i amb més raó en una central nuclear; la gravetat augmenta quan no s'informa exactament de l'afectació, ni es donin dades de com es va iniciar el succés. Més greu és encara que la central continuï en funcionament al 100% per mantenir una falsa sensació de que hi ha normalitat, i per a no tenir pèrdues econòmiques.

El que la informació es limiti a repetir el recurrent “no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente”, la classificació “provisional” com a Nivell 0 dins l'escala internacional d'events nuclears (INES), i la referència també rutinària a les mesures “correctives” i “preventives” que es prendran quan es “coneguin les causes”, deixen el camp de la gravetat, per entrar plenament en el terreny de l'absurd, i la burla cap a la societat.

La sala de control d'una central nuclear és el lloc a on menys caldria esperar un incendi o una incidència, si fessin cas a la retòrica de seguretat de la indústria nuclear. Però tractant-se d'una central que no fa ni 10 mesos va tenir una fuita de 25.000 litres d'aigua radioactiva “sense repercussions”, en la que és rutinari que els detalls informatius dels accidents siguin desmentits o contradits posteriorment, que va obtenir un allargament de la seva llicència sense exhaurir els terminis legals, i sobre la que no hi ha dates concretes respecte al calendari d'aplicacions de les mesures correctores resultants de la catàstrofe de Fukushima, el que resulta habitual és la reiteració d'aquests successos.

I el que resulta evident és que a la societat tan sols ens resta esperar que la sort no ens abandoni.

Des de Tanquem Les Nuclears demanem que la central nuclear d'Ascó sigui aturada fins a que no se conegui públicament i amb rigor, l'estat real dels seus components tecnològics, i demanem a la majoria de la classe política de Catalunya que reaccionin davant la "rutina informativa" i intervingui en aquest assumpte amb el mateix interès i rigor que hi posa en aplicar les mesures que venen dictades des del govern de l'Estat i els organismes financers internacionals. La seguretat i la salut de la societat i el medi ambient de Catalunya és un valor superior sobre el que no haurien de mostrar la indiferència que mostren.

Catalunya a 24 de febrer del 2012.

http://www.tanquemlesnuclears.org/


Otra vez Ascó 1

La noticia de que se ha producido un conato de incendio en un área del edificio de la sala de control de Ascó 1 sigue la pauta "informativa" habitual relacionada con todo lo que ocurre en las centrales nucleares.

De entrada es un hecho muy grave el incendio en sí mismo, sería grave en cualquier instalación industrial, y con más razón en una central nuclear, la gravedad aumenta cuando no se informa exactamente de la afectación, ni se dan datos de cómo se inició el suceso. Más grave es aún que la central siga en funcionamiento al 100% para mantener una falsa sensación de que hay normalidad, y para no tener pérdidas económicas.

El que la información se limite a repetir el recurrente "no ha Supuesto Riesgo para los Trabajadores, la población o el medio ambiente", la clasificación "provisional" como Nivel 0 en la Escala internacional de eventos nucleares (INES), y la referencia también rutinaria a las medidas "correctivas" y "preventivas" que se tomarán cuando se "conozcan las causas", dejan el campo de la gravedad, para entrar plenamente en el terreno de lo absurdo, y la burla hacia la sociedad .

La sala de control de una central nuclear es el lugar donde menos cabría esperar un incendio o una incidencia, si se hiciera caso a la retórica de seguridad de la industria nuclear. Pero tratándose de una central que no hace ni 10 meses tuvo una fuga de 25.000 litros de agua radiactiva "sin repercusiones", en la que es rutinario que los detalles informativos de los accidentes sean desmentidos o contradichos posteriormente, que obtuvo un alargamiento de su licencia sin agotar los plazos legales, y sobre la que no hay fechas concretas respecto al calendario de aplicaciones de las medidas correctoras resultantes de la catástrofe de Fukushima, lo que resulta habitual es la reiteración de estos sucesos.

Y lo que resulta evidente es que a la sociedad sólo nos queda esperar que la suerte no nos abandone.

Desde Tanquem Les Nuclears pedimos que la central nuclear de Ascó sea parada hasta que no se conozca públicamente y con rigor, el estado real de sus componentes tecnológicos, y pedimos a la mayoría de la clase política de Cataluña que reaccionen ante la "rutina informativa" e intervenga en este asunto con el mismo interés y rigor que pone en aplicar las medidas que vienen dictadas desde el gobierno del Estado y los organismos financieros internacionales. La seguridad y la salud de la sociedad y el medio ambiente de Cataluña es un valor superior sobre el que no deberían mostrar la indiferencia que muestran.

Cataluña a 24 de febrero de 2012.


http://www.tanquemlesnuclears.org/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada