dimarts, 25 de desembre de 2012

campanya internacional per l'alliberament del professor Masaki Shimoji / campaña internacional para la liberación del profesor Masaki Shimoji


El llarg i tortuós camí cap al final de l'era nuclear - El largo y tortuoso camino hacia el final de la era nuclear

Per signar la petició feu clic en aquest enllaç. No hi poseu accents ja que el suport queda redactat de manera confusa.


Els fets. Un exemple de coses que passen amb l'energia nuclear a Japó i a tot arreu. Demanda de l'alliberament immediat i incondicional del professor Masaki Shimoji.

15 desembre de 2012

El diumenge 9 de desembre de 2012 pel matí, la policia de la prefectura d'Osaka va arrestar i incriminar Shimoji Masaki, professor associat d'Economia a la Universitat de Hannan, acusant-lo per tres presumptes delictes: violació de la Llei sobre serveis de ferrocarrils, obstrucció forçosa als negocis i aplanament il·legal.

Creiem que la detenció de Shimoji és il·legal i que hauria de ser alliberat immediatament. Temem que aquest acte és un bast intent d'intimidar als ciutadans que s'oposen a la difusió de materials radioactius a nivell nacional.

Van triar a Shimoji com blanc per estar implicat en la campanya d'oposició al pla del govern perquè les ruïnes causades pel terratrèmol s'incinerin a tot el país, incloent la ciutat d'Osaka, on ell resideix, i perquè ell creu que aquests plans contaminaran les àrees que no van ser afectades per l'accident nuclear de l'any passat a Fukushima.

El pla està previst que s'iniciï el febrer de 2013. Quan es rebin i s'incinerin les runes del terratrèmol del nord del Japó, les administracions locals s'encarregaran de l'abocament de les cendres. El govern central japonès ha impulsat el programa "compartir la càrrega entre tots" i ha demanat als governs locals en tot el país que acceptin les runes de les zones afectades pel terratrèmol.

Els presumptes delictes van tenir lloc el 17 d'octubre de 2012, gairebé dos mesos abans de la detenció de Shimoji. Aquest dia, al voltant de les 15:00, Shimoji i algunes persones més es van reunir a la vorera a la cantonada nord-est de l'estació ferrocarril d'Osaka. En grups de dos o tres, es van dirigir cap a l'ajuntament per presentar la seva oposició contra el pla de la ciutat. Van caminar pel passadís est a l'interior de l'estació, de nord a sud, que és la causa aparent dels delictes.

A més de la fragilitat de les acusacions de "caminar a través de l'estació", no és normal el fet que Shimoji va ser detingut gairebé dos mesos després. Tan sol podem concloure que es tracta només que d'un bast intent de silenciar-nos, de suprimir la llibertat civil i de limitar els nostres drets democràtics.

Des del terratrèmol i els posteriors desastres de la central nuclears el 11 de març de 2011, Shimoji i els seus companys han ajudat de manera infatigable a aquells "refugiats", que majoritàriament són mares amb nens petits que van fugir des de la part oriental del Japó , incloent Fukushima i altres zones devastades, a la part occidental del país.

Aquests activistes també han fet vigoroses campanyes i manifesten la seva oposició a la difusió a nivell nacional de la contaminació radioactiva. El desastre nuclear a la central de Fukushima Daiichi ha causat molt de mal a la salut i al benestar de moltes persones, tant físic com psicològic. Ha destruït els mitjans de vida a moltes persones. El govern nacional que va promoure l'energia nuclear per imprudència durant dècades ha d'assumir ara la seva responsabilitat. Els fabricants dels reactors i treballadors de les empreses elèctriques que no han aplicat les mesures de seguretat adequades han de ser condemnats per la seva negligència.

No obstant això, mentre els causants de tal devastació encara segueixen en parador desconegut, acusen de càrrecs criminals a les persones que estan intentant minimitzar els danys dels altres. Això no s'ha de permetre. Només a Osaka, cinc ciutadans han estat arrestats, detinguts i acusats per expressar la seva oposició contra el pla de la ciutat que difon la contaminació radioactiva.

Denunciem contundentment tal ús arbitrari de la llei. Exigim l'alliberament immediat i incondicional dels injustament detinguts i que se'ls demani disculpes.

Ciutadans que s'oposen a la propagació nacional de materials radioactius

Secretaria de Uiko Hasegawa i Park Seung-JoonPara firmar la petición haced clic en este enlace. No pongáis acentos ya que el apoyo queda redactado de manera confusa.


Los hechos. Un ejemplo de cosas que pasan con la energía nuclear en Japón y en todas partes.
Demanda de liberación inmediata e incondicional del profesor Masaki Shimoji.

15 de diciembre de 2012

El domingo 9 de diciembre de 2012 por la mañana, la policía de la prefectura de Osaka arrestó e incriminó a Shimoji Masaki, profesor asociado de Economía en la Universidad de Hannan, acusándole por tres presuntos delitos: violación de la Ley sobre servicios de ferrocarriles, obstrucción forzosa a los negocios y allanamiento ilegal.

Creemos que la detención de Shimoji es ilegal y que debería ser liberado inmediatamente. Tememos que este acto es un burdo intento de intimidar a los ciudadanos que se oponen a la difusión de materiales radiactivos a nivel nacional.

Eligieron a Shimoji como blanco por estar implicado en la campaña de oposición al plan del gobierno para que las ruinas causadas por el terremoto se incineren en todo el país, incluyendo la ciudad de Osaka, donde él reside, y porque él cree que estos planes contaminarán las áreas que no fueron afectadas por el accidente nuclear del año pasado en Fukushima.

El plan está previsto que se inicie en febrero de 2013. Una vez que se reciban e incineren los escombros del terremoto del norte de Japón, las administraciones locales se encargarán del vertido de las cenizas. El gobierno central japonés ha impulsado el programa "compartir la carga entre todos" y ha pedido a los gobiernos locales en todo el país que acepten los escombros de las zonas afectadas por el terremoto.

Los presuntos delitos tuvieron lugar el 17 de octubre de 2012, casi dos meses antes de la detención de Shimoji. Ese día, alrededor de las 15:00, Shimoji y algunas personas más se reunieron en la acera en la esquina noreste de la estación ferrocarril de Osaka. En grupos de dos o tres, se dirigieron hacia el ayuntamiento para presentar su oposición contra el plan de la ciudad. Caminaron por el pasillo este en el interior de la estación, de norte a sur, que es la causa aparente de los delitos.

Además de la fragilidad de las acusaciones de "caminar a través de la estación”, no es normal que Shimoji fuese detenido casi dos meses después. Solo podemos concluir que se trata nada más que de un burdo intento de silenciarnos, de suprimir la libertad civil y de limitar nuestros derechos democráticos.

Desde el terremoto y los posteriores desastres de la central nucleares el 11 de marzo de 2011, Shimoji y sus compañeros han ayudado de forma infatigable a aquellos "refugiados", que en su mayoría son madres con niños pequeños que huyeron desde la parte oriental de Japón, incluyendo Fukushima y otras zonas devastadas, a la parte occidental del país.

Estos activistas también han hecho vigorosas campañas y manifiestan su oposición a la difusión a nivel nacional de la contaminación radiactiva. El desastre nuclear en la central de Fukushima Daiichi ha causado mucho daño a la salud y al bienestar de muchas personas, tanto físico como psicológico. Ha destruido los medios de vida a muchas personas. El gobierno nacional que promovió la energía nuclear con imprudencia durante décadas debe asumir ahora su responsabilidad. Los fabricantes de los reactores y trabajadores de las empresas eléctricas que no han aplicado las medidas de seguridad adecuadas deben ser condenados por su negligencia.

Sin embargo, mientras los causantes de tal devastación aún siguen en paradero desconocido, acusan de cargos criminales a las personas que están intentando minimizar los daños de los otros. Esto no debe permitirse. Solo en Osaka, cinco ciudadanos han sido arrestados, detenidos y acusados por expresar su oposición contra el plan de la ciudad que difunde la contaminación radiactiva.

Denunciamos contundentemente tal uso arbitrario de la ley. Exigimos la liberación inmediata e incondicional de los injustamente detenidos y que se les pida disculpas.


Ciudadanos que se oponen a la propagación nacional de materiales radiactivos
Secretaría de Uiko Hasegawa y Park Seung-Joon

En la mort de Fina Soler

Ens vam conèixer "als costats oposats de la taula", ella com a membre d'una coordinadora que s'oposava a la construcció d'un parc eòlic la zona del Penedès; jo, com l'ecologista que intentava demostrar que era una construcció necessària. Els arguments d'una i altra banda, els de sempre.

Anys desprès, en aquelles converses que surten desprès d'una reunió, recordaríem en més d'una ocasió, entre riures, com ens havien conegut "com enemics".

El parc eòlic no es va arribar a construir, la Generalitat va denegar el permís, la gent que havia format la coordinadora ve tornar a casa seva, les preocupacions i els debats que havien mantingut sobre el problema energètic aviat es van oblidar, un cop va desaparèixer el "perill".

Però hi va haver una excepció: la Fina.

Fina no va oblidar tot el que havíem parlat i debatut: es va posar mans a l'obra tan bon punt va disposar de temps. Es va llençar a una activitat incansable en el món de les energies renovables i en el treball contra les nuclears.

Fina ens va aportar una qualitat tan valuosa con contradictòria: l'entusiasme; que li feia agafar el telèfon per proposar iniciatives de manera incansable, que es traduia en llargues converses a on es podia entreveure l'abast dels contactes als que intentava remoure; un entusiasme que li va portar a assumir pel seu compte la tasca de coordinar una guia sobre les radiacions i els seus efectes, que li feia redactar la seva col·laboració periódica a una revista comarcal sense fallar mai, entre moltes altres coses que són llargues i innecessàries d'enumerar... Un entusiasme que li feia desesperar, veient com l'onada d'indignació que havia aixecat Fukushima, s'anava esvaint sense donar resultats en el nostre entorn més proper.

Un entusiasme que trobarem molt a faltar en els treballs que haurem d'abordar en els temps que s'acosten.

Miguel Muñiz

diumenge, 23 de desembre de 2012

Sobre l'Acord de govern a Catalunya i la qüestió nuclear / Sobre el acuerdo de gobierno en Cataluña y la cuestión nuclear

El llarg i tortuós camí cap al final de l'era nuclear - El largo y tortuoso camino hacia el final de la era nuclear

Tanquem les Nuclears-100%RENOVABLES es pronuncia sobre l'Acord de la X Legislatura de Govern de Catalunya en relació al tema nuclear.

En relació al document “ACORD PER A LA TRANSICIÓ NACIONAL I PER GARANTIR L'ESTABILITAT PARLAMENTÀRIA DEL GOVERN DE CATALUNYA, signat el 19 de desembre entre ERC i CiU, volem fer arribar a la societat catalana un seguit de reflexions, ja que en ell es menciona explícitament la qüestió de l'energia nuclear.

Concretament, en el capítol “UNA POLÍTICA ECONÒMICA JUSTA PER A UN MARC PRESSUPOSTARI DE TRANSICIÓ” , i en el punt 1, de l'apartat d'ingressos, el document diu:

“– Implementació de noves vies d’imposició ambiental, com les que graven l’emissió de gasos contaminants (emissió de gasos en l’enlairament d’avions), o bé la producció de residus nuclears —mitjançant la modificació del gravamen de protecció civil sobre les nuclears.”

Sobre aquest punt volem manifestar que:

1.- La imposició de taxes o gravàmens sobre activitats industrials nocives per a la salut de la població i el medi ambient és una activitat legítima de qualsevol acció de govern, ja que penalitza les activitats lesives, enviant una clara senyal a les empreses que obtenen beneficis econòmics d'elles i, al mateix temps, indica a la societat l'existència d'un perill real al que cal fer front.

2.- Ara bé, aquesta imposició de taxes o gravàmens únicament té sentit si el seu objectiu final és la eliminació de l'activitat industrial perjudicial, en aquest sentit la taxa o gravamen es pot orientar cap al foment i potenciació d'activitats industrials amb un menor impacte ambiental i social dins d'un programa explícit que indiqui tecnologies, terminis i col·lectius implicats.

3.- Per tant, considerem que la imposició de taxes o gravàmens ha de determinar clarament les polítiques generals en que s'inscriuen i l'objectiu final que persegueixen, per a que sigui social i ambientalment legítimes. En aquest aspecte la definició d'objectius implica una revisió a fons del Pla de l'energia de Catalunya que inclogui una data concreta de tancament de les nuclears i la vinculació de les possibles taxes al desplegament d'un nou model energètic basat en les energies renovables. Un model que s'ha demostrat sobradament que és econòmicament viable, i que seria social i ambientalment més just per a la societat i la economia de Catalunya.

4.- En conseqüència, no considerem que la imposició de taxes o gravàmens sobre activitats industrials amb impactes socials i ambientals com a font de finançament de l'acció de govern sigui una mesura acceptable per ella mateixa, ja que envia un doble missatge negatiu: cap als sectors industrials implicats els concedeix un plus de legitimació, fent creure que pagar la taxa els hi dona el dret de continuar amb la seva activitat destructiva; i cap a la societat, a banda de reforçar el concepte de que pagant es poden legitimar tot tipus d'accions, transmet la falsa imatge de que les activitats industrials no han d'estar sotmeses a limitacions d'interessos superiors com són la salut de les persones i el medi ambient.

5.- Aquestes consideracions són especialment importants en el cas de l'energia nuclear. Els cas de la central nuclear belga de Doël i la seva relació amb la de Garoña, és una mostra més de tot el rerefons amagat de l'energia nuclear. L'experiència de les dues catàstrofes nuclears de Txernòbil i Fukushima, demostren que un accident nuclear és un desastre que ultrapassa les fronteres del territori a on es produeix, i que marca la vida de la població, del territori, i la degradació del medi ambient durant generacions. És per això que des de Tanquem Les Nuclears – 100%RENOVABLES treballem per aconseguir un tancament urgent i ordenat de les tres centrals nuclears que funcionen a Catalunya.

6.- Repetir ara tota l'argumentació que demostra que aquesta mesura és econòmicament viable, socialment necessària i ecològicament beneficiosa, allargaria innecessàriament aquesta declaració. Hi ha abundants estudis que ho demostren, malgrat que el conglomerat d'interessos que es beneficien de l'energia nuclear procuri silenciar-los. Qualsevol acció de govern ha de prendre en consideració la necessitat de tancar amb urgència les centrals nuclears, ni tan sols sigui pel fet de la seva emissió quotidiana de contaminació radioactiva a Catalunya, i per la generació d'un volum de residus altament perillosos i d'activitat que supera l'escala humana, i que són la pitjor hipoteca que Catalunya pot deixar a les generacions futures.

7.- Considerem, per tant, que el contingut d'aquest apartat és una pèssima decisió de govern i senta un precedent negatiu que permet allargar indefinidament el negoci nuclear, en perjudici de la població i el medi ambient.

En conseqüència, informarem a la societat de Catalunya de les implicacions d'aquest punt de l'acord de govern, al temps que demanem una reflexió i un rebuig explícit mitjançant el suport a les campanyes o accions de denuncia sobre l'energia nuclear que en el seu moment calgui realitzar.

Catalunya a 21 de desembre del 2012.

Tanquem Les Nuclears-100%RENOVABLES.

Tanquem les Nuclears-100%RENOVABLES se pronuncia sobre el Acuerdo de la X Legislatura de Gobierno de Cataluña en relación al tema nuclear.

En relación al documento "ACUERDO PARA LA TRANSICIÓN NACIONAL Y PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PARLAMENTARIA DEL GOBIERNO DE CATALUÑA, firmado el 19 de diciembre entre ERC y CiU, queremos hacer llegar a la sociedad catalana una serie de reflexiones, ya que en él se menciona explícitamente la cuestión de la energía nuclear. 

Concretamente, en el capítulo "UNA POLÍTICA ECONÓMICA JUSTA PARA UN MARCO PRESUPUESTARIO DE TRANSICIÓN", y en el punto 1, del apartado de ingresos, el documento dice:

"- Implementación de nuevas vías de imposición ambiental, como las que gravan la emisión de gases contaminantes (emisión de gases en el despegue de aviones), o bien la producción de residuos nucleares-mediante la modificación del gravamen de protección civil sobre las nucleares"

Sobre este punto queremos manifestar que:

1. - La imposición de tasas o gravámenes sobre actividades industriales nocivas para la salud de la población y el medio ambiente es una actividad legítima de cualquier acción de gobierno, ya que penaliza las actividades lesivas, enviando una clara señal a las empresas que obtienen beneficios económicos de ellas y, al mismo tiempo, indica a la sociedad la existencia de un peligro real al que hay que hacer frente.

2. - Ahora bien, esta imposición de tasas o gravámenes únicamente tiene sentido si su objetivo final es la eliminación de la actividad industrial perjudicial, en este sentido la tasa o gravamen puede orientarse hacia el fomento y potenciación de actividades industriales con un menor impacto ambiental y social dentro de un programa explícito que indique tecnologías, plazos y colectivos implicados.

3. - Por tanto, consideramos que la imposición de tasas o gravámenes debe determinar claramente las políticas generales en que se inscriben y el objetivo final que persiguen, para que sea social y ambientalmente legítimas. En este aspecto la definición de objetivos implica una revisión a fondo del Plan de la energía de Cataluña que incluya una fecha concreta de cierre de las nucleares y la vinculación de las posibles tasas al despliegue de un nuevo modelo energético basado en las energías renovables . Un modelo que ha demostrado sobradamente que es económicamente viable, y que sería social y ambientalmente más justo para la sociedad y la economía de Cataluña.

4. - En consecuencia, no consideramos que la imposición de tasas o gravámenes sobre actividades industriales con impactos sociales y ambientales como fuente de financiación de la acción de gobierno sea una medida aceptable por ella misma, ya que envía un doble mensaje negativo: hacia los sectores industriales implicados les concede un plus de legitimación, haciendo creer que pagar la tasa les da el derecho de continuar con su actividad destructiva, y hacia la sociedad, aparte de reforzar el concepto de que pagando se pueden legitimar todo tipo de acciones, transmite la falsa imagen de que las actividades industriales no deben estar sometidas a limitaciones de intereses superiores como son la salud de las personas y el medio ambiente.

5. - Estas consideraciones son especialmente importantes en el caso de la energía nuclear. El caso de la central nuclear belga de Doel y su relación con la de Garoña, es una muestra más de todo el trasfondo oculto de la energía nuclear. La experiencia de las dos catástrofes nucleares de Chernóbil y Fukushima, demuestran que un accidente nuclear es un desastre que sobrepasa las fronteras del territorio donde se produce, y que marca la vida de la población, del territorio, y la degradación del medio ambiente durante generaciones. Es por ello que desde Tanquem les Nuclears-100%RENOVABLES trabajamos para conseguir un cierre urgente y ordenado de las tres centrales nucleares que funcionan en Cataluña.

6. - Repetir ahora toda la argumentación que demuestra que esta medida es económicamente viable, socialmente necesaria y ecológicamente beneficiosa, alargaría innecesariamente esta declaración. Hay abundantes estudios que lo demuestran, aunque el conglomerado de intereses que se benefician de la energía nuclear procure silenciarlos. Cualquier acción de gobierno debe tomar en consideración la necesidad de cerrar con urgencia las centrales nucleares, ni siquiera sea por el hecho de su emisión cotidiana de contaminación radiactiva en Cataluña, y por la generación de un volumen de residuos altamente peligrosos y de La actividad que supera la escala humana, y que son la peor hipoteca que Cataluña puede dejar a las generaciones futuras.

7. - Consideramos, por tanto, que el contenido de este apartado es una pésima decisión de gobierno y sienta un precedente negativo que permite alargar indefinidamente el negocio nuclear, en perjuicio de la población y el medio ambiente.

En consecuencia, informaremos a la sociedad de Cataluña de las implicaciones de este punto del acuerdo de gobierno, al tiempo que pedimos una reflexión y un rechazo explícito mediante el apoyo a las campañas o acciones de denuncia sobre la energía nuclear que en su momento haya que realizar.

Cataluña a 21 de diciembre de 2012.

diumenge, 28 d’octubre de 2012

Carta a la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear


A la atención de Carmen Martínez Ten
presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear.

Sra. Martínez


Según nos han informado los compañeros y compañeras que realizan el seguimiento de la actividad nuclear en todo el Estado, desde las 12 horas del viernes 26 de octubre la central nuclear de Ascó 1 ha ido reduciendo su potencia hasta detenerse completamente a las 12 de la noche de hoy, viernes 27.

Ni en la página web del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ni a la de la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV) se ha dado explicación sobre el motivo de esta parada, que no tiene ninguna relación con el funcionamiento regular de la central.


Dentro de las atribuciones del CSN es un deber del organismo informar a la sociedad, y a la mayor brevedad posible, de las incidencias de funcionamiento de las centrales nucleares. Excuso argumentar la importancia de esta función ya que, como presidenta del mismo, la supongo al corriente de los peligros que las centrales nucleares entrañan para el medio ambiente y la salud de las personas. Desearíamos, asimismo, que la información fuese detallada y comprensible para cualquier ciudadano o ciudadana con un nivel cultural básico, y que no se limite a la repetición del tópico habitual de sus escuetos comunicados repitiendo la frase de sobre 
"falta de peligro para la población, los trabajadores y el medio ambiente", sin prácticamente ninguna otra aclaración.

Desde la coordinadora Tanquem Les Nuclears - 100% RENOVABLES (TLN-100%EER) informamos a la sociedad sobre estos y otros temas, ya que estamos muy preocupados por los riesgos crecientes que representan el funcionamiento de todas las centrales nucleares del Estado, aunque nuestra atención se focaliza especialmente en Ascó y Vandellós por ser las que se sitúan en Cataluña.

Sin otro particular quedamos a la espera de la oportuna información pública.

Atentamente. xxxxxxx , miembro de TLN-100%EER.


Cataluña, a 27 de octubre de 2012.
divendres, 26 d’octubre de 2012

A TODA LA SOCIEDAD CIVIL DE CATALUÑA ANTE UNAS ELECCIONES CON PROYECCIÓN HISTÓRICA


La evolución de la situación política ha hecho de las próximas elecciones del día 25 de noviembre al Parlamento de Cataluña un evento que tendrá un valor histórico. Sean cuales sean los resultados.

A esta situación no es ajena la grave problemática económica que se originó en el año 2008, impensable cinco años atrás.

Para la gran mayoría de la sociedad catalana el actual momento ha significado un retroceso en muchos aspectos de su vida y, al mismo tiempo, la aparición de nuevos factores de riesgo: riesgo social y económico, con la consolidación de la precariedad , y la exclusión de diferentes clases sociales, y riesgos ambientales, como el impacto irreversible de un modelo energético obsoleto y destructivo.

Dentro de los riesgos ambientales y sociales, la energía es uno de los problemas de primer orden por diferentes motivos: por su condición de factor de base de todo el modelo económico, porque es la causa de graves impactos ambientales, por los peligros asociados a las diferentes tecnologías, y por la crisis energética inminente que se presentará.

De todo el abanico de las tecnologías energéticas, la energía nuclear siempre ha simbolizado el mayor nivel de peligros con el mínimo nivel de beneficios de la sociedad. A reflexionar sobre lo que los recientes acontecimientos de Fukushima han puesto de manifiesto: un accidente nuclear implica una devastación y una ruina que no merman con el paso del tiempo, con los consecuentes efectos perjudiciales para las personas y ecosistemas de su entorno. Además, no hay que olvidar que el silencio permanente sobre la contaminación que las nucleares emiten en su día a día es una de las cuestiones más peligrosas y menos investigadas.

Con tres reactores nucleares, Cataluña es el territorio más nuclearizado de la península ibérica, y uno de los más nuclearizados de Europa. Que esta situación pase relativamente desapercibida para la mayoría de la sociedad, es el resultado de varios factores entre los que cabe destacar dos: que exista un silencio sobre los sucesos negativos relacionados con la energía nuclear en la casi totalidad de los medios informativos, y que haya un consenso de una parte de la comunidad científica sobre la importancia de mantener este tema fuera de cualquier ámbito de debate. Este estado de la cuestión es el fruto de una decidida y firme voluntad de las fuerzas políticas y sociales que gobiernan y mandan en Cataluña para mantener la energía nuclear fuera de la agenda de debate.

Esto tiene como consecuencia que, a pesar del amplio consenso social de oposición a la energía nuclear que existe en Cataluña, estemos ante un tema del que no se habla, en el que el inicio de cualquier controversia se resuelve con una respuesta basada en cuatro tópicos, y con el acuerdo de mantener silencio sobre el tema, pese a que se trata de la amenaza ambiental más grave que sufre Cataluña y que, también, proyecta fuera de su territorio. Cualquier camino que emprenda la sociedad catalana debe pasar por que Cataluña deje de ser uno de los territorios más nuclearizados de Europa.

Es por ello, que desde Tanquem Les Nuclears - 100% RENOVABLES hacemos un llamamiento a la mayoría de la sociedad civil de Cataluña para que:

- Tengan en cuenta las manifestaciones o posturas sobre la energía nuclear de las diversas fuerzas políticas que se presentan a las elecciones el próximo 25 de octubre a la hora de decidir su voto.

- Pidan a los representantes políticos con los que se sientan más identificados un pronunciamiento explícito y claro para proceder al cierre urgente y ordenado de las tres centrales nucleares que funcionan en nuestro territorio.

- Recuerden a sus candidatos / a sus candidatas favoritos / favoritas, la gravedad del peligro nuclear existente. Esta es la única manera de conseguir que el tema nuclear entre en la agenda del debate político.

La experiencia del último año ha demostrado que los programas y las promesas con los que las fuerzas políticas piden el apoyo electoral no tienen ninguna relación con las medidas que después toman los gobiernos: una vez pasadas las elecciones, y formado el gobierno, se aplican, sin dar ningún tipo de explicación, medidas que no figuraban en los programas con los que se pedía el voto, pero que benefician a los grupos con más poder económico y social.

Por tanto, es necesario que la interpelación a los representantes elegidos continúe más allá de la entrega del voto y de la espera pasiva de las respuestas del gobierno.

Porque más allá de las grandes palabras, las grandes promesas y la adjudicación de culpabilidades, propias de todo discurso electoral, hay un espacio en que se juegan medidas que afectan a la vida y la salud inmediatas, a nuestro futuro y al futuro de las personas y los espacios más próximos y queridos, un ámbito de temas que no se mencionan, que se encuentran fuera de la política pese a formar parte de la verdadera calidad de la existencia: la energía nuclear es uno de estos ámbitos silenciados, y con nuestra voz y nuestro voto podemos sacarla a la luz, y dar el impulso final hacia su desaparición.

Cataluña, 31 de octubre de 2012.

Tanquem Les Nuclears – 100%RENOVABLES

A TOTA LA SOCIETAT CIVIL DE CATALUNYA DAVANT UNES ELECCIONS AMB PROJECCIÓ HISTÒRICA


L'evolució de la situació política ha fet de les properes eleccions del dia 25 de novembre al Parlament de Catalunya un esdeveniment que tindrà un valor històric. Independentment dels resultats. 

A aquesta situació no és aliena la greu problemàtica econòmica que es va originar l'any 2008,  impensable cinc anys enrere.

Per a la gran majoria de la societat catalana l'actual moment ha significat un retrocés en molts aspectes de la seva vida i, al mateix temps , l'aparició de nous factors de risc : Risc  social i econòmic , amb la consolidació de la precarietat, i  l'exclusió de diferents classes socials; i riscos ambientals, com l'impacte irreversible d'un model energètic obsolet  i destructiu.

Dins dels riscos ambientals i socials, l'energia és un dels problemes de primer ordre per diferents motius: per la seva condició de  factor de base de tot el model econòmic, perquè és la causa  de greus impactes ambientals,   pels perills associats a les diferents tecnologies, i per la crisi energètica imminent que es presentarà.

De  tot el ventall de les tecnologies energètiques, l'energia nuclear sempre ha simbolitzat el major  nivell de perills amb el mínim nivell de beneficis de la societat. A reflexionar sobre el que els recents esdeveniments de Fukushima han posat de manifest: un accident nuclear implica una devastació i una ruïna que no minven amb el pas del temps, amb els conseqüents efectes perjudicials per a les persones i ecosistemes del seu entorn. A més, no s’ha d’oblidar que el silenci permanent sobre la contaminació que les nuclears emeten en el seu dia rere dia és una de les qüestions més perilloses i menys investigades.

Amb tres reactors nuclears, Catalunya és el territori més nuclearitzat de la península ibèrica, i uns dels més nuclearitzats d'Europa. El que aquesta situació passi relativament desapercebuda per a la majoria de la societat, és el resultat de diversos factors entre els que cal destacar dos: que existeixi un silenci sobre els successos negatius relacionats amb l'energia nuclear en la quasi totalitat dels mitjans informatius, i que hi hagi un consens d'una  part de la comunitat científica sobre la importància de mantenir aquest tema fora de qualsevol àmbit de debat. Aquest estat de la qüestió és el fruit d'una decidida i ferma voluntat  de les forces polítiques i socials que governen i manen a Catalunya per mantenir l'energia nuclear fora de l'agenda de debat.

Això té com a conseqüència que, malgrat l'ampli consens social d'oposició a l'energia nuclear que existeix a Catalunya, estiguem davant un tema del que no es parla, en el que l'inici de qualsevol controvèrsia es resolt amb una resposta bassada en quatre tòpics, i amb l'acord de mantenir silenci sobre el tema, malgrat que es tracta de l'amenaça ambiental més greu que pateix Catalunya  i que, també, projecta fora del seu territori. Qualsevol camí que emprengui la societat catalana ha de passar per què Catalunya deixi de ser un dels territoris més nuclearitzats d'Europa.

És per tot això, que des de Tanquem Les Nuclears – 100%RENOVABLES fem una crida a la majoria de la societat civil de Catalunya per a que:

- Tinguin en compte les manifestacions o postures sobre l'energia nuclear de les diverses forces polítiques que es presenten a les eleccions el proper 25 d'octubre a l'hora de decidir el seu vot.

- Demanin als representants polítics amb els que se sentin més identificats un pronunciament explícit i clar per procedir al tancament urgent i ordenat de les tres centrals nuclears que funcionen al nostre territori.

- Recordin als seus candidats /a les seves candidates favorits/favorites, la gravetat del perill nuclear existent. Aquesta és l'única manera d'aconseguir que el tema nuclear entri a l'agenda del debat polític.

L'experiència del darrer any ha demostrat que els programes i les promeses amb els que les forces polítiques demanen el suport electoral no tenen cap relació amb les mesures que desprès prenen els governs: un cop passades les eleccions, i format el govern, s'apliquen, sense donar cap tipus d'explicació, mesures que no figuraven als programes amb els que es demanava el vot, però que beneficien als grups amb més poder econòmic i social.

Per tant, és necessari que la interpel·lació als representants escollits continuï més enllà del lliurament del vot i de l'espera passiva de les respostes del govern.

Perquè més enllà de les grans paraules, les grans promeses i l'adjudicació de culpabilitats, pròpies de tot discurs electoral, hi ha un espai en que s'hi juguen mesures que afecten a la vida i la salut immediates, al nostre futur i al futur de les persones i els espais més propers i estimats; un àmbit de temes que no es mencionen, que es troben fora de la política malgrat formar part de la veritable qualitat de l'existència: l'energia nuclear és un d'aquests àmbits silenciats, i amb la nostra veu i el nostre vot podem treure-la a la llum, i donar l'impuls final cap a la seva desaparició.

Catalunya, 31 d'octubre del 2012.

Tanquem Les Nuclears – 100%RENOVABLES