diumenge, 23 de desembre de 2012

Sobre l'Acord de govern a Catalunya i la qüestió nuclear / Sobre el acuerdo de gobierno en Cataluña y la cuestión nuclear

El llarg i tortuós camí cap al final de l'era nuclear - El largo y tortuoso camino hacia el final de la era nuclear

Tanquem les Nuclears-100%RENOVABLES es pronuncia sobre l'Acord de la X Legislatura de Govern de Catalunya en relació al tema nuclear.

En relació al document “ACORD PER A LA TRANSICIÓ NACIONAL I PER GARANTIR L'ESTABILITAT PARLAMENTÀRIA DEL GOVERN DE CATALUNYA, signat el 19 de desembre entre ERC i CiU, volem fer arribar a la societat catalana un seguit de reflexions, ja que en ell es menciona explícitament la qüestió de l'energia nuclear.

Concretament, en el capítol “UNA POLÍTICA ECONÒMICA JUSTA PER A UN MARC PRESSUPOSTARI DE TRANSICIÓ” , i en el punt 1, de l'apartat d'ingressos, el document diu:

“– Implementació de noves vies d’imposició ambiental, com les que graven l’emissió de gasos contaminants (emissió de gasos en l’enlairament d’avions), o bé la producció de residus nuclears —mitjançant la modificació del gravamen de protecció civil sobre les nuclears.”

Sobre aquest punt volem manifestar que:

1.- La imposició de taxes o gravàmens sobre activitats industrials nocives per a la salut de la població i el medi ambient és una activitat legítima de qualsevol acció de govern, ja que penalitza les activitats lesives, enviant una clara senyal a les empreses que obtenen beneficis econòmics d'elles i, al mateix temps, indica a la societat l'existència d'un perill real al que cal fer front.

2.- Ara bé, aquesta imposició de taxes o gravàmens únicament té sentit si el seu objectiu final és la eliminació de l'activitat industrial perjudicial, en aquest sentit la taxa o gravamen es pot orientar cap al foment i potenciació d'activitats industrials amb un menor impacte ambiental i social dins d'un programa explícit que indiqui tecnologies, terminis i col·lectius implicats.

3.- Per tant, considerem que la imposició de taxes o gravàmens ha de determinar clarament les polítiques generals en que s'inscriuen i l'objectiu final que persegueixen, per a que sigui social i ambientalment legítimes. En aquest aspecte la definició d'objectius implica una revisió a fons del Pla de l'energia de Catalunya que inclogui una data concreta de tancament de les nuclears i la vinculació de les possibles taxes al desplegament d'un nou model energètic basat en les energies renovables. Un model que s'ha demostrat sobradament que és econòmicament viable, i que seria social i ambientalment més just per a la societat i la economia de Catalunya.

4.- En conseqüència, no considerem que la imposició de taxes o gravàmens sobre activitats industrials amb impactes socials i ambientals com a font de finançament de l'acció de govern sigui una mesura acceptable per ella mateixa, ja que envia un doble missatge negatiu: cap als sectors industrials implicats els concedeix un plus de legitimació, fent creure que pagar la taxa els hi dona el dret de continuar amb la seva activitat destructiva; i cap a la societat, a banda de reforçar el concepte de que pagant es poden legitimar tot tipus d'accions, transmet la falsa imatge de que les activitats industrials no han d'estar sotmeses a limitacions d'interessos superiors com són la salut de les persones i el medi ambient.

5.- Aquestes consideracions són especialment importants en el cas de l'energia nuclear. Els cas de la central nuclear belga de Doël i la seva relació amb la de Garoña, és una mostra més de tot el rerefons amagat de l'energia nuclear. L'experiència de les dues catàstrofes nuclears de Txernòbil i Fukushima, demostren que un accident nuclear és un desastre que ultrapassa les fronteres del territori a on es produeix, i que marca la vida de la població, del territori, i la degradació del medi ambient durant generacions. És per això que des de Tanquem Les Nuclears – 100%RENOVABLES treballem per aconseguir un tancament urgent i ordenat de les tres centrals nuclears que funcionen a Catalunya.

6.- Repetir ara tota l'argumentació que demostra que aquesta mesura és econòmicament viable, socialment necessària i ecològicament beneficiosa, allargaria innecessàriament aquesta declaració. Hi ha abundants estudis que ho demostren, malgrat que el conglomerat d'interessos que es beneficien de l'energia nuclear procuri silenciar-los. Qualsevol acció de govern ha de prendre en consideració la necessitat de tancar amb urgència les centrals nuclears, ni tan sols sigui pel fet de la seva emissió quotidiana de contaminació radioactiva a Catalunya, i per la generació d'un volum de residus altament perillosos i d'activitat que supera l'escala humana, i que són la pitjor hipoteca que Catalunya pot deixar a les generacions futures.

7.- Considerem, per tant, que el contingut d'aquest apartat és una pèssima decisió de govern i senta un precedent negatiu que permet allargar indefinidament el negoci nuclear, en perjudici de la població i el medi ambient.

En conseqüència, informarem a la societat de Catalunya de les implicacions d'aquest punt de l'acord de govern, al temps que demanem una reflexió i un rebuig explícit mitjançant el suport a les campanyes o accions de denuncia sobre l'energia nuclear que en el seu moment calgui realitzar.

Catalunya a 21 de desembre del 2012.

Tanquem Les Nuclears-100%RENOVABLES.

Tanquem les Nuclears-100%RENOVABLES se pronuncia sobre el Acuerdo de la X Legislatura de Gobierno de Cataluña en relación al tema nuclear.

En relación al documento "ACUERDO PARA LA TRANSICIÓN NACIONAL Y PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PARLAMENTARIA DEL GOBIERNO DE CATALUÑA, firmado el 19 de diciembre entre ERC y CiU, queremos hacer llegar a la sociedad catalana una serie de reflexiones, ya que en él se menciona explícitamente la cuestión de la energía nuclear. 

Concretamente, en el capítulo "UNA POLÍTICA ECONÓMICA JUSTA PARA UN MARCO PRESUPUESTARIO DE TRANSICIÓN", y en el punto 1, del apartado de ingresos, el documento dice:

"- Implementación de nuevas vías de imposición ambiental, como las que gravan la emisión de gases contaminantes (emisión de gases en el despegue de aviones), o bien la producción de residuos nucleares-mediante la modificación del gravamen de protección civil sobre las nucleares"

Sobre este punto queremos manifestar que:

1. - La imposición de tasas o gravámenes sobre actividades industriales nocivas para la salud de la población y el medio ambiente es una actividad legítima de cualquier acción de gobierno, ya que penaliza las actividades lesivas, enviando una clara señal a las empresas que obtienen beneficios económicos de ellas y, al mismo tiempo, indica a la sociedad la existencia de un peligro real al que hay que hacer frente.

2. - Ahora bien, esta imposición de tasas o gravámenes únicamente tiene sentido si su objetivo final es la eliminación de la actividad industrial perjudicial, en este sentido la tasa o gravamen puede orientarse hacia el fomento y potenciación de actividades industriales con un menor impacto ambiental y social dentro de un programa explícito que indique tecnologías, plazos y colectivos implicados.

3. - Por tanto, consideramos que la imposición de tasas o gravámenes debe determinar claramente las políticas generales en que se inscriben y el objetivo final que persiguen, para que sea social y ambientalmente legítimas. En este aspecto la definición de objetivos implica una revisión a fondo del Plan de la energía de Cataluña que incluya una fecha concreta de cierre de las nucleares y la vinculación de las posibles tasas al despliegue de un nuevo modelo energético basado en las energías renovables . Un modelo que ha demostrado sobradamente que es económicamente viable, y que sería social y ambientalmente más justo para la sociedad y la economía de Cataluña.

4. - En consecuencia, no consideramos que la imposición de tasas o gravámenes sobre actividades industriales con impactos sociales y ambientales como fuente de financiación de la acción de gobierno sea una medida aceptable por ella misma, ya que envía un doble mensaje negativo: hacia los sectores industriales implicados les concede un plus de legitimación, haciendo creer que pagar la tasa les da el derecho de continuar con su actividad destructiva, y hacia la sociedad, aparte de reforzar el concepto de que pagando se pueden legitimar todo tipo de acciones, transmite la falsa imagen de que las actividades industriales no deben estar sometidas a limitaciones de intereses superiores como son la salud de las personas y el medio ambiente.

5. - Estas consideraciones son especialmente importantes en el caso de la energía nuclear. El caso de la central nuclear belga de Doel y su relación con la de Garoña, es una muestra más de todo el trasfondo oculto de la energía nuclear. La experiencia de las dos catástrofes nucleares de Chernóbil y Fukushima, demuestran que un accidente nuclear es un desastre que sobrepasa las fronteras del territorio donde se produce, y que marca la vida de la población, del territorio, y la degradación del medio ambiente durante generaciones. Es por ello que desde Tanquem les Nuclears-100%RENOVABLES trabajamos para conseguir un cierre urgente y ordenado de las tres centrales nucleares que funcionan en Cataluña.

6. - Repetir ahora toda la argumentación que demuestra que esta medida es económicamente viable, socialmente necesaria y ecológicamente beneficiosa, alargaría innecesariamente esta declaración. Hay abundantes estudios que lo demuestran, aunque el conglomerado de intereses que se benefician de la energía nuclear procure silenciarlos. Cualquier acción de gobierno debe tomar en consideración la necesidad de cerrar con urgencia las centrales nucleares, ni siquiera sea por el hecho de su emisión cotidiana de contaminación radiactiva en Cataluña, y por la generación de un volumen de residuos altamente peligrosos y de La actividad que supera la escala humana, y que son la peor hipoteca que Cataluña puede dejar a las generaciones futuras.

7. - Consideramos, por tanto, que el contenido de este apartado es una pésima decisión de gobierno y sienta un precedente negativo que permite alargar indefinidamente el negocio nuclear, en perjuicio de la población y el medio ambiente.

En consecuencia, informaremos a la sociedad de Cataluña de las implicaciones de este punto del acuerdo de gobierno, al tiempo que pedimos una reflexión y un rechazo explícito mediante el apoyo a las campañas o acciones de denuncia sobre la energía nuclear que en su momento haya que realizar.

Cataluña a 21 de diciembre de 2012.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada