dilluns, 1 d’agost de 2011

Comunicat de Premsa. Informe CSN. Resistència a l'allargament del permís de la nuclear d'Ascó / Informe CSN. Resistencia al alargamiento del permiso de la nuclear de Ascó.

Amb més motius desprès de l'informe del Consell de Seguretat Nuclear.

Campanya de resistència a l'allargament del permís de funcionament de la central nuclear d'Ascó.


En tres setmanes, més de 2
50 entitats recolzen la demanda de no concessió. La campanya continua.

Les persones i entitats que formen Tanquem les Nuclears han recollit ja el suport de més de 240 entitats del teixit social de Catalunya, i de fora de Catalunya a la seva demanda per a que no se li concedeixi la renovació del permís a la nuclear d'Ascó.

Els greus problemes estructurals d'Ascó, que es manifesten en l'acumulació d'incidències i problemes de funcionament, amb gairebé un centenar en els darrers 4 anys; en la deteriorada política de seguretat, que va quedar en evidència amb la fuita de partícules radioactives del 26 de novembre de 2007, partícules que es va dispersar pel territori contaminant-lo, i que va ser amagada durant més de 4 mesos per la direcció de la central i el Consell de Seguretat Nuclear; en la manca de control legal, ja que han passat gairebé quatre anys sense depurar les responsabilitats legals; i en la inestabilitat geològica del seu emplaçament, plenament demostrada, són motius més que suficients per a que la central no torni a entrar en operació.

L'informe emès pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) el 29 de juliol, en que fa referència a Fukushima, no contempla, en canvi, cap dels riscos descoberts arran d'aquesta catàstrofe. L'informe significa tres coses: un reconeixement explícit de que la central nuclear té deficiències, atorgant, per tant, un “xec en blanc” per a que els propietaris continuïn el seu negoci sense entrebancs; una decisió precipitada per part del CSN, que torna a mostrar-se com un organisme submís als interessos i el calendari de les empreses nuclears que, teòricament, havia de controlar; i, finalment, i contradient la retòrica de les seves darreres declaracions, una voluntat del CSN de desmarcar-se de les línies que s'estan seguint per part dels reguladors nuclears a nivell internacional, línies que donen prioritat a la seguretat per sobre del negoci (amb tancaments preventius basats en criteris de seguretat), major rigor en l'avaluació de riscos, i terminis de llicència més curts.

L'informe estableix 9 límits o condicions d'operació, però deixa als propietaris de la central un marge superior a un any per aplicar-les; i s'assenyalen 17 instruccions tècniques complementaries, però que “serán remitidas directamente por el CSN al titular, una vez sean emitidas las nuevas autorizaciones de explotación mediante las correspondientes Órdenes Ministeriales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.”. Les dues decisions suposen una negació de tot el que ha passat a Fukushima, i una burla a les prioritats de seguretat.

Per a Tanquem les Nuclears la situació que es dona avui en el cas d'Ascó evoca intensament el precedent del que va passar amb la central nuclear de Vandellòs 1 desprès de la catàstrofe de Txernòbil. El 12 de juny d'aquell mateix any (1986) el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) també va trametre “instruccions de revaluació de la seguretat” a la direcció de Vandellòs 1 en base al que havia passat a Txernòbil. La realitat va ser que les instruccions van haver de ser reiterades per escrit en quatre ocasions, al llarg dels anys 1986, 1987, 1988 i 1989, i en nombroses ocasions en el curs de reunions conjuntes, mentre que l'empresa propietària feia cas omís i no aplicava les instruccions, i sense que el CSN prengués cap mesura contra la central; aquest incompliment va ser una de les causes de l'accident que va tenir la nuclear a l'octubre de 1989, segons va reconèixer el propi CSN en l'informe posterior a l'accident, redactat al 1990.

La realitat és que la complicitat del CSN amb els propietaris de la central nuclear d'Ascó en el cas de la fuita de partícules de novembre del 2007 posa en qüestió la capacitat d'aquest organisme per mantenir un control mínim de la seguretat d'Ascó.

La realitat és que, en termes col·loquials, per Tanquem les Nuclears Ascó no ha superat la ITV, però se li dona el permís per a que continuï funcionant amb els consegüents riscos per a la població i el medi ambient.

Han passat gairebé 5 mesos des de l'inici de la catàstrofe de Fukushima, al Japó, i malgrat el silenci generalitzat sobre les seves seqüeles, es multipliquen els apunts informatius que mostren com la fuita continuada de radioactivitat, que no es podrà controlar en una data definida, està afectant de moltes maneres l'aire, l'aigua i els aliments. Aquesta catàstrofe és un seriós advertiment sobre el que pot passar a Catalunya a on, com ja s'ha explicat, ja vam tenir un accident nuclear a l'octubre de 1989, a Vandellòs 1.

No sempre es tindrà la mateixa sort. Per això des de Tanquem les Nuclears es demana que des de cada associació, cooperativa, grup cultural, esportiu o juvenil, fundació, empresa o comerç; des de cada secció o seu local de cada sindicat, des de cada agrupació local o sectorial de cada força política, des d’ajuntaments i consells comarcals, o des del món de l’ensenyament..., s'entri a la web
http://www.tanquemlesnuclears.org/ o a http://www.totsdos.es/tln-enti/ i es recolzi el text bàsic que denuncia la decisió irracional de mantenir aquesta amenaça sobre la societat i el medi ambient de Catalunya.

L'electricitat que produeix Ascó pot ser substituïda sense problemes per la que generen altres tecnologies que ja estan en funcionament i no són tan perilloses: centrals de cogeneració amb gas, hidràuliques, eòliques, solars o geotèrmiques. Aquestes tecnologies no operen avui a ple rendiment, però poden fer-lo, per això les nombroses vegades que la central ha estat aturada no s'ha notat en el subministrament elèctric. La caducitat d'Ascó és clau per desenvolupar un model energètic a Catalunya que es basi en l'estalvi, l'eficiència i l'aprofitament generalitzat dels recursos renovables.

Catalunya, a 1 d'agost de 2011.

http://www.tanquemlesnuclears.org/


Con más motivos después del informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

Campaña de resistencia al alargamiento del permiso de funcionamiento de la central nuclear de Ascó.

En tres semanas, más de 250 entidades apoyan la demanda de no concesión. La campaña continúa.

Las personas y entidades que forman Tanquem les Nuclears han recogido ya el apoyo de más de 240 entidades del tejido social de Cataluña, y de fuera de Cataluña, en su demanda para que no se le conceda la renovación del permiso a la nuclear de Ascó.

Los graves problemas estructurales de Ascó, que se manifiestan en la acumulación de incidencias y problemas de funcionamiento, con casi un centenar en los últimos 4 años, en la deteriorada política de seguridad, que se puso en evidencia con la fuga de partículas radiactivas del 26 de noviembre de 2007, partículas que se dispersaron por el territorio contaminándolo, y que fue ocultada durante más de 4 meses por la dirección de la central y el Consejo de Seguridad Nuclear; en la falta de control legal, ya que han pasado casi cuatro años sin depurar las responsabilidades legales; y en la demostrada inestabilidad geológica de su emplazamiento, son motivos más que suficientes para que la central no vuelva a entrar en operación.

El informe emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el 29 de julio, en lo referente a Fukushima, no contempla, en cambio, ninguno de los riesgos puestos de manifiesto a raíz de esta catástrofe. El informe significa tres cosas: un reconocimiento explícito de que la central nuclear tiene deficiencias, otorgando, por tanto, un "cheque en blanco" para que los propietarios continúen su negocio sin molestias; una decisión precipitada por parte del CSN, que vuelve a mostrarse como un organismo sumiso a los intereses y al calendario de las empresas nucleares que, teóricamente, debía controlar; y, por último, y contradiciendo la retórica de sus últimas declaraciones, una voluntad del CSN de desmarcarse de las líneas que se están siguiendo por parte de los reguladores nucleares a nivel internacional, líneas que dan prioridad a la seguridad por encima del negocio (con cierres preventivos basados en criterios de seguridad), mayor rigor en la evaluación de riesgos, y plazos de licencia más cortos.

El informe establece 9 límites o condiciones de operación, pero deja a los propietarios de la central un margen superior a un año para su aplicación, y señalan 17 instrucciones técnicas complementarias, pero que “serán remitidas directamente por el CSN al titular, una vez sean emitidas las nuevas autorizaciones de explotación mediante las correspondientes Órdenes Ministeriales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.”. Las dos decisiones suponen una negación de todo lo ocurrido en Fukushima, y una burla a las prioridades de seguridad.

Para Tanquem les Nuclears la situación que se da hoy en el caso de Ascó evoca intensamente el precedente de lo que pasó con la central nuclear de Vandellós 1 después de la catástrofe de Chernóbil. El 12 de junio de ese mismo año (1986) el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también envió "instrucciones de re-evaluación de la seguridad" a la dirección de Vandellòs 1 en base a lo que había pasado en Chernóbil. La realidad fue que las instrucciones tuvieron que ser reiteradas por escrito en cuatro ocasiones, a lo largo de los años 1986, 1987, 1988 y 1989, y en numerosas ocasiones en el curso de reuniones conjuntas, mientras que la empresa propietaria hacía caso omiso y no las aplicaba, y sin que el CSN tomara ninguna medida contra la central, este incumplimiento fue una de las causas del accidente que tuvo la nuclear en octubre de 1989, según reconoció el propio CSN en el informe posterior al accidente, redactado en 1990.

La realidad es que la complicidad del CSN con los propietarios de la central nuclear de Ascó, en el caso de la fuga de partículas de noviembre de 2007, pone en cuestión la capacidad de este organismo para mantener un control mínimo de la seguridad de Ascó .

La realidad es que, en términos coloquiales, para Tanquem les Nuclears, Ascó no ha superado la ITV, pero se le da el permiso para que continúe funcionando con los consiguientes riesgos para la población y el medio ambiente.

Han pasado casi 5 meses desde el inicio de la catástrofe de Fukushima, en Japón, y a pesar del silencio generalizado sobre sus secuelas, se multiplican los apuntes informativos que muestran como la fuga continua de radiactividad, que no se podrá controlar en una fecha definida, está afectando de múltiples formas el aire, el agua y los alimentos. Esta catástrofe es una seria advertencia sobre lo que puede pasar en Cataluña donde, como ya se ha explicado, ya tuvimos un accidente nuclear en octubre de 1989, en Vandellòs 1.

No siempre se tendrá la misma suerte. Por eso desde Tanquem les Nuclears se pide que desde cada asociación, cooperativa, grupo cultural, deportivo o juvenil, fundación, empresa o comercio; desde cada sección o sede local de cada sindicato, desde cada agrupación local o sectorial de cada fuerza política, desde ayuntamientos y consejos comarcales, o desde el mundo de la enseñanza ..., se entre en la web
http://www.tanquemlesnuclears.org/ o http://www.totsdos.es/tln-enti/ , y se apoye el texto básico que denuncia la decisión irracional de mantener esta amenaza sobre la sociedad y el medio ambiente de Cataluña.

La electricidad que produce Ascó puede ser sustituida sin problemas por la que generan otras tecnologías que ya están en funcionamiento y no son tan peligrosas: centrales de cogeneración con gas, hidráulicas, eólicas, solares o geotérmicas. Estas tecnologías no operan hoy a pleno rendimiento, pero pueden hacerlo, por eso las numerosas veces que la central ha sido parada no se ha notado en el suministro eléctrico. La caducidad de Ascó es clave para desarrollar un modelo energético en Cataluña que se base en el ahorro, la eficiencia y el aprovechamiento generalizado de los recursos renovables.

Cataluña, a 1 de agosto de 2011.

http://www.tanquemlesnuclears.org/