dissabte, 1 d’octubre de 2011

Tanquem Les Nuclears finalitza la seva campanya

Avui, 1 d'octubre, data límit per atorgar el permís de la central nuclear d'Ascó, Tanquem Les Nuclears finalitza la seva campanya contra la renovació amb el suport de 505 entitats.


Un total de 505 entitats de base
s'han manifestat contra la renovació del permís de la central nuclear d’Ascó recolzant la declaració en que es denunciava aquesta decisió promoguda per Tanquem Les Nuclears (TLN). S’han rebut suports d’associacions, cooperatives, grups culturals, esportius, juvenils, fundacions, empreses i comerços; sectorials sindicals i locals, agrupacions o assemblees polítiques locals, i des del món de l’ensenyament..., en una extensa mostra del rebuig que genera l’energia nuclear. A més destaquen els ajuntaments a on diverses forces polítiques han presentat mocions plenàries en la mateixa línia (Esparreguera, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Reus, Tortosa, El Masnou,,,) que en alguns casos han estat aprovades (Girona, Santa Maria de Palautordera, Santa Fe del Penedès, Els Guiamets).

Un 15% dels suports han provingut de fora de Catalunya, el que, segons TLN, és una mostra de que les lliçons de l’actual catàstrofe nuclear a Fukushima s'han entès, i hi ha consciència de que els impactes que provoquen les centrals nuclears no es limiten al seu entorn immediat. El detall de les entitats es podrà veure durant una setmana a la pàgina web
http://www.tanquemlesnuclears.org/ . La campanya ha suposat l'extensió del moviment de rebuig de l'energia nuclear més enllà dels habituals cercles d'actuació en temes mediambientals.

En una decisió irresponsable, fruit de la consciència del rebuig creixent que genera l’energia nuclear, el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITC) es va avançar al calendari de renovació, comunicant-la el 22 de setembre; i va delegar la difusió de la “primícia informativa” en els portaveus del “lobby nuclear”. Es tracta d'una mostra més del servilisme del poder polític a l’afany de lucre de la indústria, i d'indiferència davant la seguretat de la ciutadania que hauria de representar.

Aquesta decisió està en sintonia amb el penós informe redactat pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en que, ignorant totes les precaucions establertes per la catàstrofe de Fukushima, s’establien
9 límits o condicions d'operació d’Ascó, però deixant als propietaris de la central un marge superior a un any per aplicar-les; i assenyalant 17 instruccions tècniques complementaries a aplicar, però que es comunicarien desprès de atorgada l’autorització. Finalment cal recordar que la renovació s’ha dut a terme sense atendre a la revisió paritària de l’informe del CSN, tal com els seus propis organismes de “seguretat” van preveure amb la implantació de les anomenades “proves d’estrès”.

En tot aquest procés ha estat particularment clamorós el silenci del Govern de la Generalitat i de la immensa majoria de la classe política de Catalunya. C
ap força política va recolzar un debat sobre el tema en el Parlament, que es va mantenir al marge, i el Govern de la Generalitat, tan reivindicatiu i xerraire en altres assumptes, no va demanar una reunió específica de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat per tractar-lo, afavorint la indústria nuclear amb el que més necessita en aquests moments: silenci.

TLN considera que, malgrat el silenci informatiu existent sobre l’evolució de la catàstrofe de Fukushima, el recolzament obtingut a la campanya de NO renovació del permís de funcionament d’Ascó és una mostra de que l’oposició a l’energia nuclear augmenta.

Recordem un cop més que l’energia produïda per Ascó i les altres centrals nuclears es pot substituir per
la que generen altres tecnologies que no són tan perilloses: centrals de cogeneració amb gas, hidràuliques, eòliques, solars o geotèrmiques, sense cap problema de subministrament.

Catalunya, a 1 d’octubre del 2011.

http://www.tanquemlesnuclears.org/

Comunicado de prensa 1 de 0ctubre de 2011

Hoy, 1 de octubre, fecha límite para otorgar el permiso de la central nuclear de Ascó, Tanquem Les Nuclears finaliza su campaña contra la renovación con el apoyo de 505 entidades.

Un total de 505 entidades de base se han manifestado contra la renovación del permiso de la central nuclear de Ascó apoyando la declaración en que se denunciaba esta decisión promovida por Tanquem Les Nuclears (TLN). Se han recibido apoyos de asociaciones, cooperativas, grupos culturales, deportivos, juveniles, fundaciones, empresas y comercios; sectoriales sindicales y locales, agrupaciones o asambleas políticas locales, y desde el mundo de la enseñanza ..., en una extensa muestra del rechazo que genera la energía nuclear. Además destacan los ayuntamientos en que diversas fuerzas políticas han presentado mociones plenarias en la misma línea (Esparreguera, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Reus, Tortosa, El Masnou...), mociones que en algunos casos han sido aprobadas (Girona, Santa María de Palautordera, Santa Fe del Penedès, Els Guiamets).

Un 15% de los apoyos han provenido de fuera de Cataluña, lo que, según TLN, es una muestra de que las lecciones de la actual catástrofe nuclear en Fukushima se han entendido, y hay conciencia de que los impactos que provocan las centrales nucleares no se limitan a su entorno inmediato. El detalle de las entidades se podrá ver durante una semana en la página web http://www.tanquemlesnuclears.org/ . La campaña ha supuesto la extensión del movimiento de rechazo de la energía nuclear más allá de los habituales círculos de actuación en temas ambientales.

En una decisión irresponsable, fruto de la conciencia del rechazo creciente que genera la energía nuclear, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITC) se adelantó al calendario de renovación, comunicándola el 22 de septiembre, y delegó la difusión de la "primicia informativa" en los portavoces del "lobby nuclear". Se trata de una muestra más del servilismo del poder político en el afán de lucro de la industria, y de indiferencia ante la seguridad de la ciudadanía que debería representar.

Esta decisión está en sintonía con el penoso informe redactado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en que, ignorando todas las precauciones establecidas por la catástrofe de Fukushima, establecían 9 límites o condiciones de operación de Ascó, pero dejando a los propietarios de la central un margen superior a un año para su aplicación, y señalando 17 instrucciones técnicas complementarias a aplicar, pero que se comunicarían después de otorgada la autorización. Finalmente hay que recordar que la renovación se ha llevado a cabo sin atender a la revisión paritaria del informe del CSN, tal como sus propios organismos de "seguridad" previeron con la implantación de las llamadas "pruebas de estrés".

En todo este proceso ha sido particularmente clamoroso el silencio del Gobierno de la Generalitat y de la inmensa mayoría de la clase política de Cataluña. Ninguna fuerza política apoyó un debate sobre el tema en el Parlamento, que se mantuvo al margen, y el Gobierno de la Generalitat, tan reivindicativo y charlatán en otros asuntos, no pidió una reunión específica de la Comisión Bilateral Generalidad - Estado para tratarlo; favoreciendo la industria nuclear con lo que más necesita en estos momentos: silencio.

TLN considera que, a pesar del silencio informativo existente sobre la evolución de la catástrofe de Fukushima, el apoyo obtenido en la campaña de NO renovación del permiso de funcionamiento de Ascó es una muestra de que la oposición a la energía nuclear aumenta.

Recordemos una vez más que la energía producida por Ascó y las demás centrales nucleares se puede sustituir por la que generan otras tecnologías que no son tan peligrosas: centrales de cogeneración con gas, hidráulicas, eólicas, solares o geotérmicas, sin ningún problema de suministro .

Cataluña, a 1 de octubre de 2011.

http://www.tanquemlesnuclears.org/